Zadovoljstvo Allahom, džellešanuhu (Meka)

Hatib: dr. Mahir ibn Hamed el-Muajkili
20. džumadel-ula 1438. po Hidžri / 17. februar 2017.

Hvala Allahu Koji je zadovoljan da nam islam bude vjera, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslanik, i svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji je onome ko bude zadovoljan islamom kao vjerom i Muhammedom kao poslanikom, obećao veliku nagradu; i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka je na njega, njegovu porodicu, ashabe i one koji ih slijede do Sudnjeg dana, Božiji blagoslov i mir.

Cijenjeni vjernici! Savjetujem sebi i vama da se samo Allaha bojimo, jer ko se bude Allaha bojao, “On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati”. (Et-Talak, 5)

Zadovoljstvo Allahom, džellešanuhu, u najširem smislu, predstavlja posebnu vrlinu bliskih robova Milostivog, i visoki stepen koji su postigli oni kojima je On put dobra pokazao, i znači: zadovoljstvo onim što je naređeno i ostavljanje onoga što je zabranjeno i prihvatanje sudbine i stanja u kojem se čovjek nalazi onakvim kakvo jeste, bilo dobro ili zlo. Kada su Fudajla ibn Ijada upitali: “Ko je zadovoljan Allahom, džellešanuhu?”, on je odgovorio: “Onaj koji nikada ne poželi drugačiju sudbinu od one koja mu je data, jer Allah, džellešanuhu, za Svog čestitog roba neće odabrati osim ono što je dobro za njega”, a zatim je proučio riječi Uzvišenog: “Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate.” (El-Bekara, 216)

Nagrada je srazmjerna djelu: ko bude zadovoljan Allahom, džellešanuhu, Allah će biti zadovoljan njime, a Allahovo zadovoljstvo čovjekom bolje je i vrednije za njega od Dženneta i svih njegovih užitaka. U dva “Sahiha”, od Ebu Seida el-Hudrija, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah, džellešanuhu, reći će stanovnicima Dženneta: “O stanovnici Dženneta!” “Čujemo i odazivamo Ti se, Gospodaru”, reći će oni. “Da li ste zadovoljni?”, upitat će ih On. “Kako ne bismo bili zadovoljni, a dao si nam ono što nisi dao nijednom od Svojih stvorenja”, odgovorit će. “Dat ću vam ono što je bolje od toga”, reći će On. “A šta je to bolje?”, upitat će. Tada će Allah reći: “To je Moje zadovoljstvo, nakon kojeg se više nikada neću rasrditi na vas.”

Allahovi poslanici, alejhimus-selam, dali su nam najbolji primjer potpune posvećenosti Allahu, džellešanuhu, i postizanja Njegovog zadovoljstva.

Musa, alejhis-selam, požurio je na “susret s Allahom”, džellešanuhu: “da bi On bio zadovoljan”. (Ta-ha, 84)

Sulejman, alejhis-selam, zahvaljuje Allahu, džellešanuhu, na blagodatima koje mu je dao, i moli Ga u dovi da ga uputi na činjenje dobrih djela, i kaže: “Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!” (En-Neml, 19)

Zekerijja, alejhis-selam, zamolio je Allaha, džellešanuhu, da mu podari čestito potomstvo, kojim će On biti zadovoljan i ono zadovoljno Njime: “Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan.” (Merjem, 5–6) 

Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najzadovoljniji čovjek Allahom, džellešanuhu, najpredaniji Allahovom zadovoljstvu i najviše je tražio Allahovo zadovoljstvo, u svim svojim postupcima. To se jasno može vidjeti u njegovim riječima i djelima. Iako je postigao najveći stepen u ovom aspektu vjere, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustrajno je molio Allaha, džellešanuhu, u svojim dovama, da mu podari zadovoljstvo Njime, a o čemu svjedoči sljedeći hadis. Muslim bilježi u “Sahihu” od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Jedne noći, dok sam spavala sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, primijetila sam da on nije u postelji, pa sam ustala da ga potražim. Našla sam ga u džamiji, napipala sam unutrašnjost njegovih stopala, koja su bila uspravljena (s prstima okrenutim prema kibli), a on je učio dovu: ‘Gospodaru moj, utječem se Tvojim zadovoljstvom od Tvoje srdžbe, Tvojim oprostom od Tvoje kazne, i utječem se Tebi od Tebe, ne mogu Te pohvaliti onako kako Tebi dolikuje, Ti si onakav kakvim si Sebe opisao i pohvalio.’”

Bilježi Nesai u “Sunenu” od Saiba ibn Malika da je jedna od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, dova bila: “Molim Te da mi podariš zadovljstvo nakon odredbe, i ugodan život nakon smrti, i slast gledanja u Tvoje lice, i čežnju za susretom s Tobom, ali ne zbog nedaće niti smutnje koja me zadesila. Gospodaru moj, ukrasi nas ukrasom imana i učini nas uputiteljima i upućenima.”

U svim situacijama, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je samo ono čime je Allah zadovoljan, pa čak i kada je ostao bez svojih najdražih i najbližih osoba: Hatidže, radijallahu anha, sinova i kćeri, amidže Hamze, i mnogih ashaba.

Bilježi Muslim u “Sahihu”, da je Poslanik, sallallahu alejhi sellem, kada mu je umro sin Ibrahim, zaplakao i kazao: “Oči plaču, srce tuguje, a mi nećemo reći ništa čime Allah nije zadovoljan. Tako mi Allaha, Ibrahime, mi smo tužni zbog rastanka s tobom.”

Nema ništa dragocjenije, plemenitije, uzvišenije i dostojnije ljubavi i poštovanja, od Božijeg zadovoljstva.

Radi Božijeg zadovoljstva plakale su oči skrušenih, i strepjela srca bogobojaznih. Žrtvovali su se radi Božijeg zadovoljstva: “Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivili – a Allah je milostiv robovima Svojim.” (El-Bekara, 207)

Njihovo prijateljstvo i odricanje bilo je radi Allaha; njihov rukū i sedžda bili su potaknuti Božijim zadovoljstvom: “Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo.” (El-Feth, 29)

Cijenjeni vjernici! Zadovoljstvo Allahom, džellešanuhu, je uzvišeni stepen, za koga je Allah obećao Džennet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Ebu Seidu el-Hudriju, radijallahu anhu: “O Ebu Seide, ko bude zadovoljan Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhammedom kao poslanikom, obavezan mu je Džennet.” (Muslim)

Imam Ahmed u “Musnedu” bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog muslimana koji, kada osvane i omrkne, kaže: ‘Zadovoljan sam Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhammedom kao poslanikom’, a da mu Allah, džellešanuhu, na Sudnjem danu, neće dati ono čime će biti zadovoljan.”

Nagrada na dunjaluku je slast imana, sreća i smirenost. Bilježi Muslim u “Sahihu” od El-Abbasa, radijallahu anhu, da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Osjetio je slast imana onaj ko bude zadovoljan Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhammedom kao poslanikom.”

Ummete islama! Ko bude zadovoljan Allahom kao Gospodarom, osjetit će slast u pokornosti Njemu, i užitak u udaljavanju od griješenja prema Njemu; ko bude zadovoljan islamom kao vjerom, osjetit će sreću u slijeđenju islamskog vjerozakona i izvršavanju njegovih propisa; ko bude zadovoljan Muhammedom kao poslanikom, osjetit će zadovoljstvo u slijeđenju njegovog sunneta i pridržavanju njegove upute.

Rekao je Ibn Kajjim: “Čuo sam Ibn Tejmijju, Allah uzvisio njegovu dušu, da kaže: ‘Ako, dok činiš dobra djela, ne osjetiš nikakvo poboljšanje i zadovoljstvo u duši, dobro se preispitaj, jer je Allah, džellešanuhu, Šekur – Blagodaran, tj. obavezao se da će trudbenika za njegovo djelo još na ovom svijetu nagraditi slašću koju će osjetiti u srcu, snagom zadovoljstva i radošću očiju. Ukoliko to ne osjeti – nešto, sigurno, nije uredu s njegovim djelom.”

Uzvišeni Allah kaže: “Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba, 72)

Cijenjeni vjernici! Postizanje Allahovog zadovoljstva je najvredniji i najveći ideal, i najuzvišeniji i najpotpuniji cilj. On je čežnja koja je osvojila srca vjernika, i nada koja je ovladala dušama iskrenih. Koliko su samo na putu postizanja Allahovog zadovoljstva uložili truda i koliko su u tome žrtvovali života i imetka.

Svaki musliman koji je zadovoljan Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom i Muhammedom kao poslanikom, traži puteve koji će ga približiti Allahovom zadovoljstvu, a najveći uzrok Allahovog zadovoljstva je tevhid – obožavanje samo Njega, i čvrsto držanje Njegove knjige i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi Muslim u “Sahihu” od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je zadovoljan sa tri stvari kod vas, a prezire tri stvari. Zadovoljan je: da Ga obožavate i ne pripisujete Mu nikoga kao druga, da se svi čvrsto Allahovog užeta držite i ne razjedinjujete se, a prezire: rekla-kazala, mnoštvo pitanja i rasipanje imetka.”

Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko napusti ovaj svijet sa iskrenom vjerom u Allaha, džellešanuhu, namazom i zekatom, napustio ga je a da je Allah njime zadovoljan.” (Hakim)

Zikr – spominjanje Allaha, džellešanuhu, jedno je od Allahu najdražih djela i djela kojima je On najzadovoljniji. Onaj koji spominje Allaha osjetit će sreću u srcu i zadovoljstvo i smirenost u duši, bez obzira na sva iskušenja i nedaće. Uzvišeni Allah objavio je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Zato otrpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj je u noćnim satima, i na krajevima dana – da bi bio zadovoljan.” (Taha, 130)

Ibn Madže bilježi u “Sunenu” od Ebu Derde, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o vašem najboljem djelu, kojim je vaš Gospodar najzadovoljniji, i koje vas uzdiže na najviše deredže, i koje je bolje za vas nego da udijelite zlato i srebro, i da se susretnete s neprijateljem, pa ga ubijate i on vas ubija?” “Koje je to djelo, Allahov Poslaniče?”, upitaše. “Spominjanje Allaha”, odgovoro je on.

Jedna od stvari kojom se postiže Allahovo zadovoljstvo jeste redovno obavljanje namaza i naređivanje ukućanima da obavljaju namaz. Allah, džellešanuhu, pohvalio je Ismaila, alejhis-selam, zbog ove vrline: “I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik, i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.” (Merjem, 54–55)

Lijepo ponašanje i lijepa riječ ostavljaju dubok trag na ljudsku dušu, i čovjeku sa lijepim ponašanjem Allah, džellešanuhu, upisat će Svoje zadovoljstvo do Sudnjeg dana. Bilal ibn Haris, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista će neko od vas izgovoriti riječ kojom je Allah zadovoljan, ne pridajući joj neku veliku pažnju, pa će mu Allah, džellešanuhu, za nju upisati Svoje zadovojstvo do dana susreta s Njim.” (Tirmizi, hasen-sahih)

Najviše prava na lijepo ophođenje i lijepu riječ ima onaj ko je bio uzrokom tvog postojanja i dolaska na ovaj svijet, a to su tvoji roditelji. Najkraći, najplemenitiji i najuzvišeniji put do Allahovog zadovoljstva jeste zadovoljstvo roditelja.

Kako bi čovjek mogao zaboraviti ova velika vrata dobra, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uspostavio je jasnu vezu između Allahovog zadovoljstva i zadovoljstva roditelja!? Tirmizi bilježi u “Sunenu” da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja.”

Allahova dobrota i blagodat prema ljudima ogleda se i u tome što im je podario da mogu postići Njegovo zadovoljstvo i sa najlakšim ibadetima. Ko bude zahvaljivao Allahu, džellešanuhu, na blagodatima, postići će Njegovo zadovoljstvo. Muslim u “Sahihu” bilježi od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je zadovoljan Svojim robom kada pojede zalogaj i zahvali Mu zbog toga, ili popije gutljaj vode i zahvali Mu zbog toga.”

Ono što objedinjuje sve spomenuto jeste vjerovanje u Allaha, džellešanuhu, i žrtvovanje života na Njegovom putu i putu pomaganja Njegove vjere i sunneta Njegovog Poslanika. “Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradit će ih skorom pobjedom.” (El-Feth, 18)

Molim Allaha, džellešanuhu, da i meni i vama podari blagoslov u Kur’anu, i da podari da se okoristimo njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Molim Allaha da oprosti i meni i vama i svim muslimanima, a molite Ga i vi, jer On prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :