Hatib: dr. Ahmed ibn Talib ibn Abdulhamid

14. safer 1442. po Hidžri / 2. oktobar 2020.

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik.

O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nipošto ne umirite osim kao muslimani!” (Ali Imran, 102) 

“O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. Bojte se Allaha, Čijim imenom jedni druge molite, i čuvajte rodbinske veze. Allah vas, doista, nadzire.” (En-Nisa, 1) 

“O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 70–71)

Najistinitiji govor je Allahova Knjiga, a najbolja uputa je uputa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari u vjeri su novotarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

O vjernici! Uzvišeni Allah, u Svojoj časnoj Knjizi, naređuje, zabranjuje i savjetuje: “Reci: ‘Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje; da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate – Mi i vas i njih hranimo – ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva – eto, to vam On preporučuje da biste razmislili – i da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite – Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo – i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite – eto, to vam On naređuje da biste to na umu imali. I doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; – eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili.’ Mi smo Musau Knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost – da bi oni povjerovali da će pred Gospodara svoga stati. A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala, i zato da ne kažete: ‘Knjiga je objavljena dvjema vjeroispovijestima prije nas, ali mi ne znamo da je čitamo kao oni’, i da ne kažete: ‘Da je Knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali Pravoga puta.’ Pa objavljuje vam se, eto, od Gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost; i ima li, onda, nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A Mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraćaju zato što to stalno čine. Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: ‘Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!’” (El-En’am, 151–158)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je, a njegove vijesti su poslanica i istina:

“Allah je naredio Jahjau, Zekerijjaovom sinu, pet stvari po kojima treba postupati, i tražiti od Israilićana da po njima postupaju. Kao da je Jahja, alejhis-selam, oklijevao u tome, pa mu je Isa, alejhis-selam, rekao: ‘Allah ti je naredio pet stvari, da po njima postupaš i da narediš Israilićanima da po njima postupaju, pa ili ćeš im ti narediti, ili ću to ja učiniti!’ Jahja reče: ‘Bojim se da ne propadnem u Zemlju ako me pretekneš u tome.’ Tada je Jahja okupio ljude u Bejtul-makdisu i kada su sjeli, zahvalio se Allahu i veličao Ga, pa im je rekao: ‘Allah mi je naredio pet stvari, da po njima postupam i da vama naredim da to radite:

– Naredio vam je da obožavate Allaha i da Mu ništa i nikoga ne pridružujete. Onaj ko pripiše druga Allahu poput je čovjeka koji kupi roba isključivo od svog imetka, zlatom ili srebrom, pa kaže: ‘Ovo je moja kuća, ovo je moj posao, pa radi i služi mi’ – a on radi i služi drugom. Ko bi od vas bio zadovoljan da njegov rob tako postupa? On vas je stvorio, On vas opskrbljuje, i samo se Njemu klanjajte i nikoga Mu ravnim ne smatrajte.

– Naredio vam je namaz, pa kada klanjate, nemojte se okretati i razgledati, jer Allah gleda Svoga roba u namazu sve dok se on ne okrene.

– Naredio vam je da postite. Postač je poput čovjeka koji se nalazi u društvu sa zavežljajem u kojem je mošus, i svi oni se lijepo osjećaju zbog tog mirisa. A miris postača je Allahu ljepši od mirisa mošusa.

– Naredio vam je da dajete sadaku. Čovjek koji udjeljuje sadaku poput je čovjeka kojeg je zarobio neprijatelj, svezao mu ruku za vrat i pripremio se da ga po njemu udari, a on je kazao: ‘Dozvolite mi da se otkupim od vas’, pa im je dijelio, malo i puno, sve dok se nije otkupio.

– Naredio vam je da mnogo spominjete Allaha. Onaj ko spominje Allaha poput je čovjeka koga neprijatelj prati u stopu, a on se skloni u zaštićenu tvrđavu, i tako se sačuva. Čovjek je najzaštićeniji od šejtana kada spominje Allaha.’”

Tada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “I ja vam naređujem pet stvari koje mi je Allah naredio: džemat i zajedništvo, slušanje i pokornost pretpostavljenima, hidžru i borbu na Allahovom putu. Doista, ko se odvoji od džemata koliko pedalj, sa svog je vrata skinuo ogrlicu islama, osim ako se vrati u džemat. Ko bude pozivao paganstvu (paganskim vezama, džahilijetu), on je od stanovnika Džehennema.” Neki čovjek upita: “Allahov Poslaniče, makar klanjao i postio i tvrdio za sebe da je musliman?” “Da, makar klanjao i postio i tvrdio za sebe da je musliman. Zovite se onako kako vas je Allah nazvao: muslimanima, vjernicima, Allahovim robovima”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Ove riječi su velika istina i najbolja uputa. “Njih je Allah uputio, zato slijedi njihovu Pravi put. Reci: ‘Ja od vas ne tražim nagradu za Kur’an, on je samo pouka svjetovima.’” (El-En’am 90)

Bojte se Allaha prema svojim mogućnostima, postupajte po onome što vam je vaš Gospodar objavio, spasit ćete se i uspjeti. Molite Ga za oprost i iskreno Mu se pokajte, On prašta onima koji Mu se predaju.

“O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kod roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.” (Lukman, 33)

Znajte da su uzroci poniženja i svjetionik ponosa sadržani u riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada se budete bavili kamatom, i uhvatite se za repove krava, zadovoljite se obradom zemlje i ostavite borbu na Allahovom putu, Allah će na vas spustiti poniženje koje neće otkloniti od vas sve dok se ne vratite svojoj vjeri.”

O ljudi, donosite salavate i selame na onoga u čijem je spominjanju lijek za ljudske duše, Allah vam je naredio da ga blagosiljate i šaljete mu pozdrave, pa kaže: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :