Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahman el-Buajdžan

22. džumadel-uhra 1439. po Hidžri / 9. mart 2018.

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo, i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga na Pravi put ne može uputiti.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, koga je Allah poslao kao milost svjetovima, i njime usrećio ljudske duše, prosvijetlio pameti i otvorio slijepe oči, gluhe uši i zakatančena srca, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i spas, i na njegovu porodicu i njegov ashabe do Sudnjeg dana.

O vjernici! Pokornost podrazumijeva izvršavanje Božijih propisa i slijeđenje Njegovog puta, a nepokornost je suprotstavljanje Božijim propisima i novotarija, a najgore stvari u vjeri su novotarije, grijesi i ružna djela, a najveće iskušenje je iskušenje strasti i sumnji, i zato bojte se Allaha u onome što vam je naredio i ostavite ono što vam je zabranio. Uzvišeni kaže: “O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Ali Imran, 102)

Poštovani vjernici! Allah, džellešanuhu, stvorio je čovjeka, podario mu razum i govor, propisao mu propise, poučio ga govoru; poslao poslanike sa jasnim dokazima i po njima knjige i terazije objavljivao; dao je smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; stvorio je čovjeka da bi Mu se pokoravao i tako stekao Njegovo zadovoljstvo, i zabranio mu je griješenje, koje izaziva Njegovu srdžbu. Uzvišeni kaže: “… onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga.” (Ez-Zilzal, 7–8)

Uzvišeni Allah podario je da dunjaluk bude “kuća truda i iskušenja”, i odredio mu nestanak, a učinio je ahiret “kućom polaganja računa i nagrade i kazne”, i odredio joj trajanje i vječnost. Ko uradi dobro djelo, sebi ga je uradio, a ko uradi loše djelo, na svoju štetu ga je uradio. Pripremio je za bogobojazne bašče kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti, i u kojima će imati ono što oko vidjelo nije, što uho čulo nije i nikom nije palo na um. Nevjernicima je pripremio džehennemsku vatru, “ništa ona neće poštedjeti, kože će crnim učiniti” (El-Muddessir, 28–29), “u kojoj će zauvijek ostati: u njoj svježine neće osjetiti, ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne” (En-Nebe, 23–26).

Poštovani vjernici! Čovjek je iskušan strastima, sumnjama, grijesima i ružnim djelima, sklon uživanju i lagodnom životu, okružen neprijateljima i rivalima: šejtan je njegov nerazdvojni pratilac i ljuti neprijatelj, duša koja ga navodi na zlo u njegovim je grudima, tijelo je njegov parničar i svjedok. Šejtan se zakleo: “E, tako mi dostojanstva Tvoga”, reče, “sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih!” (Sad, 82–83). Obavijestio nas je o duši: “… ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje” (Jusuf, 53), i o tijelu: “… na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili” (En-Nur, 24). Uzvišeni kaže: “‘Zašto svjedočite protiv nas!’, upitat će oni kože svoje. ‘Allah, koji je dao sposobnost govora svakome biću, obdario je darom govora i nas’, odgovorit će. ‘On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili. Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili.’” (Fussilet, 21–22)

Šejtan zove grijesima i propasti, duša naređuje zlo i ružna djela, tijelo je živi svjedok, razborit i pametan je onaj ko je obuzda i spriječi je u činjenju loših djela.

O muslimani, činjenje grijeha i nepokornost Allahu očita je šteta i nered, koji izazivaju Allahovu srdžbu, prezir i kaznu. “A koliko se sela i gradova oglušilo o naređenje Gospodara njihova i poslanika Njegovih; Mi ćemo od njih zatražiti da nam potanko račun polože i užasnom kaznom ćemo ih kazniti; oni će pogubnost postupaka svojih iskusiti i propast će njihov kraj biti. Allah je za njih neizdrživu patnju pripremio, zato se bojte Allaha, o vi koji ste razumom obdareni” (Et-Talak, 8–10).

Iskušenja, nedaće, siromaštvo i bijeda, dominacija nevjernika, suše, bolesti, epidemije, i druge pošasti koje su zadesile muslimane, sve su to samo posljedice grijeha i loših djela.

Allah, džellešanuhu, naveo je u Kurʼanu primjere za one koji razmišljaju, i izložio je Svoje dokaze, pa ima li koga da bi pouku primio? Pojasnio je da su grijesi jedan od najvećih uzroka gubitka blagodati i spuštanja kazni. Uzvišeni kaže: “Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah.” (En-Nahl, 112) Kako su samo bezvrijedni ljudi kod Allaha kada su Mu nepokorni.

Poštovani vjernici! Opasnost, težina, pogubnost i iskušenje grijeha povećava se kada oni postanu navika i kada ih ljudi počnu činiti javno, naočigled drugih ljudi, prkoseći Allahu, džellešanuhu. Svim pripadnicima Muhammedovog ummeta bit će oprošteno osim “mudžahirunima”– onima koji javno čine grijehe i javno govore o svojim grijesima. Ljudi neće biti uništeni sve dok se protiv njih ne iznese dokaz.

Cijenjeni vjernici! Javno činiti grijehe, to je omalovažavanje Allahovog prava, drskost prema Allahu, prkos vjernicima, uvećavanje i jačanje skupine grešnika, negativna refleksija grijeha na druge, podsticaj i navođenje drugih na grijeh i uzrok grijeha onih koji to ne budu sprečavali. Onaj ko je iskušan grijesima, neka se zaštiti Allahovom zaštitom, i neka požuri sa iskrenim pokajanjem.

O muslimani, ustrajavanje, upornost, opuštenost, komocija i smjelost u činjenju grijeha, sigurnost od Allahove kazne i smatranje grijeha neznatnim i beznačajnim, nagovještaj je nemarnosti i tvrdoće srca i Božije srdžbe, i uzrok je nesreće i propasti. Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se malih grijeha, jer grijesi se nakupljaju kod čovjeka dok ga ne upropaste. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio ih je sa skupinom ljudi koja se našla na pustom mjestu, pa su svi oni donosili drva za vatru, ovaj je donio drvo, onaj je donio grančicu, dok nisu sakupili veliku gomilu drva, i naložili vatru i u njoj ispekli hranu.” (Ahmed)

Nevolja će biti još veća kada grešnik na Sudnjem danu vidi “male” grijehe i grijehe koje je smatrao neznatnim, zapisane, pobrojane i uvećane, pa će od straha povikati: “‘Teško nama!’, govorit će, ‘kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!’ i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf, 49)

O muslimani, opasnost grijeha povećava se kada se grijesi udomaće među ljudima i više niko ne upozorava na njih, kada niko ne poziva na činjenje dobra i ne odvraća od zla. Uzvišeni kaže: “Jezikom Davuda i Isaa, sina Mejremina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali – zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili: jedni druge nisu odvraćali od grešnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali!” (El-Maida, 78–79)

Ebu Bekr, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada ljudi vide zlo pa ga ne promijene, Allah će ih ubrzo sve obuhvatiti Svojom kaznom.”

Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla spada u posebne odlike ummeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i sigurna je zaštita od nedaća i spletki neprijatelja i maloumnika. Allah, džellešanuhu, naredio je ljudima da pozivaju na dobro rekavši: “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.” (Ali Imran, 104)

O ummete Muhammedov, pozivajte na dobro i odvraćajte od zla, i dobrom suzbijate zlo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko od vas vidi zlo, neka ga ukloni rukom, a ako nije u mogućnosti, neka ga ukloni jezikom, a ako ni to ne može, neka ga prezire srcem, i to je najslabiji vid imana.”

Poštovani vjernici! Svako od vas odgovoran je za svoju kuću i svoje stado. Bojte se Allaha u pogledu svojih supruga i djece. Vodite računa o tome na nauče Božije propise, čuvajte ih od Božijih zabrana, odgajate ih u okrilju vrijednosti i plemenitih svojstava, jer ćete biti pitani za njih, sutra, pred Allahom. Oni će biti svjedoci protiv vas, njihovo svjedočanstvo će se zapisati i jednog dana za njega će biti pitani. Uzvišeni kaže: “Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim, i ženom svojom, i bratom svojim, i porodicom svojom koja ga štiti, i svima ostalima na Zemlji – samo da se izbavi.” (El-Mearidž, 11–14)

Brinite se o onima o kojima se trebate brinuti. Uzvišeni kaže: “O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte” (El-Enfal, 27); “… i neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika.” (El-Enfal, 28)

Nema nijednog čovjeka kojem je Allah povjerio stado, pa ga on prevari, a da mu Allah neće zabraniti Džennet. Ko se bude trudio u popravljanju stanja u svojoj porodici, i bude izvršavao svoje obaveze prema porodici, i u njihova srca zasadi iskreno vjerovanje, imat će nagradu za sva njihova dobra djela, a njima se neće umanjiti ništa od njihove nagrade. U vjerodostojnom hadisu kaže se: “Kada umre čovjek, prekidaju se njegova dobra djela, osim u tri slučaja: ako je iza sebe ostavio čestito dijete, koje za njega upućuje dovu…”

O muslimani, zapadni utjecaj zahvatio je naše kuće, savremena sredstva komunikacije uništila su vrijednosti i pokvarila su moral. Ono što je jučer bilo zlo, danas je dobro, a ono što je jučer bilo dobro, danas je zaostalost i nastranost.

Ebu Mesud el-Ensari, radijallahu anhu, došao je kod Huzejfe, radijallahu anhu, i rekao: “Savjetuj nas!” Huzejfa reče: “A zar ti nije došlo čvrsto ubjeđenje?” “Jeste, tako mi Gospodara”, odgovori Ebu Mesud. “Onda znaj”, reče Huzejfa, “da je najveća zabluda da danas smatraš dobrim ono što si jučer smatrao zlom, ili da danas smatraš zlom ono što si jučer smatrao dobrom, i čuvaj se prevrtljivosti, jer Allahova vjera je jedna.”

Čestiti vjernici, držite se sunneta, i čuvajte se novotarija u vjeri, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru.

Zatim, znajte da vam je Allah naredio da donosite salavate i selame na Njegovog Vjerovjesnika, pa je rekao u mudroj Objavi: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :