Najuzvišeniji ajet u Allahovoj Knjizi (Medina)

Hatib: dr. Abdulbari ibn Avad es-Subejti

8. safer 1440. po Hidžri / 19. oktobar 2018.

Hvala Allahu, Živom, Vječnom. Hvalim Ga, slavljen neka je, Njega ne obuzima ni drijemež ni san. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Uzvišeni i Veliki, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, ukazao nam je na Allahov pravi put, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu porodicu i ashabe, koji su slijedili njegov pravac.

Oporučujem sebi i vama bogobojaznost. Uzvišeni kaže: “O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Ali Imran, 102)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “O Ebu Munzire, znaš li koji je ajet u Allahovoj Knjizi najuzvišeniji?” Ebu Munzir je rekao: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” Poslanik ga je ponovo upitao: “O Ebu Munzire, znaš li koji je ajet u Allahovoj Knjizi najuzvišeniji?” Rekao je: “Allahu la ilahe illallahuvel-hajjul-kajjum…” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udario ga je po prsima i rekao: “Tako mi Allaha, neka ti je blagoslovljeno ovo znanje, o Ebu Munzire.” 

Ajetul-Kursijja je najuzvišeniji ajet u Kurʼanu, jer je objedinio osnove Allahovih imena i atributa, i objasnio veličinu Allahove moći. “Allah je – nema boga osim Njega Živi i Samoopstojeći Održavatelj.” (El-Bekara, 155)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ogranaka, ili od šezdeset i nekoliko ogranaka, najvredniji njegov ogranak je la ilahe illallah.”

Slavljeni Allah je istina, Njegova riječ je istina, i Njegovo obećanje je istina, i Njegova vjera je istina, i Njegova Knjiga je istina, i ono o čemu je obavijestio je istina, i ono što je naredio je istina. Istina je u Njegovom biću i u Njegovim svojstvima. Njegova svojstva i atributi su savršeni i potpuni.

On je Onaj Koji je oduvijek posjedovao i nije prestao posjedovati svojstvo uzvišenosti, ljepote i savršenstva. On je oduvijek poznat po dobročinstvu i nije prestao to biti. Živi i Samoopstojeći Održavatelj.

On je El-Hajj, Koji ne umire i ne prolazi, Njemu pripada vječni život, i ostanak koji nema svog početka ni kraja.

On je El-Kajjum, Samoopstojeći Održavatelj svega, a Njegovo svojstvo kajjum ukazuje na apsolutnost Njegove neovisnosti i apsolutnost Njegove moći.

On sam o Sebi opstoji, a sve ostalo opstoji o Njemu. Ništa ne može postojati niti opstojati bez Njega.

Ova dva imena obuhvatila su sva svojstva savršenstva. Onaj ko Ga bude molio posredstvom ova dva imena, kao da Ga moli svim Njegovim imenima i svim Njegovim svojstvima.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, često je u dovama spominjao ova dva imena, a kada bi ga pritiskali problemi, govorio je: “O Živi, Samoopstojeći Održavatelju, Tvojom milošću tražim pomoć.”

Kada musliman shvati da je njegov Gospodar Živi i Samoopstojeći Održavatelj, njegovo srce će se smiriti, a kako i ne bi: On ga je zaštitio brige i sačuvao zla i grijeha.

“Ne obuzima Ga ni drijemež ni san!” (El-Bekara, 255), On je uzvišen od svakog nedostatka, nemoći i slabosti u pogledu Svojih robova, a o čemu svjedoči uređenost kosmosa, neumitni tok života i ljudskih sudbina.

“Ne obuzima Ga ni drijemež ni san!” (El-Bekara, 255), u suprotnom došlo bi do poremećaja u svemiru, njegovom kretanju i ravnoteži. “Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan prestići, svi oni u svemiru plove” (Jasin, 40), niti se vode mora i rijeka prelijevaju. Kada se oči smire i zvijezde zađu, neki ljudi napuste postelju i mole Onoga Koga ne obuzima ni drijemež ni san, i On im uslišava molbe. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “U zadnjoj trećini svake noći, naš Gospodar spušta se do ovozemaljskog neba i kaže: ‘Ima li neko da Me zamoli, pa du mu uslišim molbu? Ima li neko da traži od Mene, pa da mu dam ono što traži?’”

“Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji!” (El-Bekara, 255) Sve što je na nebesima i na Zemlji podređeno je Njegovoj vlasti moći, odredbi, dobroti, odlikovanju, sudu i mudrosti. On je Stvoritelj, Vlasnik i Bog kosmosa i ogromnih svjetova, nema boga i gospodara osim Njega.

“Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!” (El-Bekara, 255) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Mom šefaatu na Sudnjem danu najviše će se radovati onaj ko je rekao ‘la ilahe illallah’, iskreno, iz srca i duše.”

”On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi.” (El-Bekara, 255) On je, slavljen neka je, Svečujući, Svevideći i Sveznajući, vidi kretanje crnog mrava, na crnoj stijeni u tamnoj noći, i vidi unutrašnjost njegovih vena i protok hrane kroz njegove organe. Uzvišeni kaže: “U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičega svježeg niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj Knjizi” (El-En’am, 59).

Njegovo znanje nedostupno je bliskom meleku i poslanom vjerovjesniku, pa kako bi onda bilo dostupno astrolozima i gatarima koji sebi pripisuju poznavanje budućnosti. Uzvišeni kaže: “Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.’” (En-Neml, 65)

”Njegov Prijesto obuhvaća i nebesa i Zemlju” (El-Bekara, 255) Kako je samo uzvišen i velik Allah! Uzvišena je Njegova vlast, slavljen neka je On. Sveobuhvatno i beskrajno je Njegovo znanje, Njegovo bogatstvo, Njegova dobrota, blagodarnost i darežljivost, Njegova snaga i veličina, moć, mudrost, oprost i milost.

Musliman obožava Gospodara čija blagodarnost obuhvata svaku stvar, i čija dobrota nadilazi njegove želje. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je onome ko uči dovu da traži od svoga Gospodara šta god poželi i da to nikako ne smatra velikim ili nedostižnim. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada budete molili Allaha, tražite mnogo, jer vi tražite od Gospodara.” Također je rekao: “Kada tražite od Allaha, tražite Firdevs, jer je on središnji i najviši dio Dženneta, a iznad njega je Arš – Prijestolje Milostivog i iz njega izviru džennetske rijeke.”

“Njemu ne dojadi održavanje njihovo” (El-Bekara, 255)

Svaka što postoji u kosmosu je pod Allahovom zaštitom. On je, Zaštitnik, Čuvar, Koji čuva djela Svojih robova, čuva koga i koliko hoće od zla, neugodnosti i iskušenja. U tom smislu je dova kojoj nas je naučio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahumahfazni min bejni jedejje, ve min halfi, ve an jemini, ve an šimali, ve min fevki, ve euzu bi azametike enugtale min tahti! – Allahu moj, čuvaj me sprijeda i sa zadnje strane, i sa moje desne strane, i sa moje lijeve strane, i iznad mene, i utječem Ti se Tvojom veličinom da budem povrijeđen odozdo!” Allah je taj koji čuva čovjeka, ako on bude čuvao Njegove granice i propise i klonio se Njegovih zabrana. Uzvišeni kaže: “Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti.” (En-Nisa, 34)

Ajetul-Kursijja je veliko dobro i jedna od najvećih Allahovih blagodati darovanih muslimanima. Spada u najpotvrđenije zikrove, koji se uče ujutro i navečer, i kojima se postiže Allahova zaštita. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je za Ajetul-Kursijju: “Ko prouči Ajetul-Kursijju poslije svakog propisanog namaza, od ulaska u Dženent dijeli ga samo smrt. Ako je prouči prije spavanja, Allah će mu dati od Sebe zaštitu i neće mu se približiti šejtan sve dok ne osvane.”

Kada god musliman osjeti da u javnoj komunikaciji dominira neutemeljen i “rekla-kazala” govor, dužan je dobro otvoriti svoje oči i uši, i ono što vidi i čuje, staviti na vagu šerijata i razuma, i ako u tom “šarenilu” pronađe riječ koja suzbija fitnu, smutnju, oživljava nadu, čuva sigurnost, ulijeva sigurnost, sasijeca metež i nered u korijenu, stavlja u prvi plan interes domovine, jača kompaktnost ummeta, čuva prava nosiocima javne vlasti, neka zna da je to “lijepa riječ”, a ako čuje riječ koja potpaljuje smutnju, ugrožava sigurnost, izaziva metež i nered, uzdrmava povjerenje u nosioce vlasti, srozava poziciju uleme, ruši izgrađeno i protivi se interesu domovine, to je “ružna riječ”, koju je najbolje sasjeći u korijenu, a distanciranje od nje je najsigurniji put.

Donosite salavate, Allahovi robovi, na Poslanika Pravog puta, to vam je naredba od vašeg Gospodara u Njegovoj Knjizi: “Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :