Zadovoljstvo, užitak dunjaluka i spas na ahiretu (Medina)

Hatib: dr. Abdulmuhsin ibn Muhammed el-Kasim

4. safer 1441. po Hidžri / 4. oktobar 2019.

Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi na Pravi put, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, nikoga ga ne može uputiti.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, neka su na njega Allahova milost, blagoslov i mir, i na njegovu porodicu i ashabe.

Bojte se Allaha onako kako Ga se treba bojati, i čvrsto se držite puta islama.

O muslimani, Allahova imena su lijepa, i Njegova svojstva su savršena, i Njemu u svemu tome pripada najuzvišeniji primjer. Vjerovanje u Allahova lijepa imena i savršena svojstva sastavni je dio tevhida – vjerovanja u Njegovu jednoću i od njega zavisi ispravnost djela. Jedno od Allahovih svojstava o kojima govori Kur’an i sunnet jeste zadovoljstvo. Allah se srdi i ukazuje Svoje zadovoljstvo, ali ne kao Njegova stvorenja.

Ovo Allahovo svojstvo potvrdili su ashabi i prve generacije muslimana. Traženje Allahovog zadovoljstva bio je cilj kojem su težili Allahovi vjerovjesnici, odabranici i dobri ljudi. Uzvišeni kaže: “Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivili.” (El-Bekara, 207)

Allah, džellešanuhu, pohvalio je Ismaila, alejhis-selam, u Svojoj Knjizi i u tom kontekstu posebno je istakao da je Ismail postigao Njegovo zadovoljstvo. “I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik, i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov bio je njima zadovoljan.” (Merjem, 54–55)

Allah je pozvao Musaa, alejhis-selam, sa desne strane Tura, i on mu se žurno odazvao, želeći Njegovo zadovoljstvo. Uzvišeni kaže: “‘A zašto si prije naroda svoga požurio, o Musa?’ ‘Evo ide za mnom’, odgovori on, ‘a požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan’” (Taha, 83–84).

Sulejman, alejhis-selam, molio je svoga Gospodara da ga uputi na činjenje onoga čime će On biti zadovoljan, pa je rekao: “Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje.” (En-Neml, 19)

Zekerijja, alejhis-selam, molio je Allaha da mu podari dijete kojim će On biti zadovoljan: “… i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan” (Merjem, 6). Allah, džellešanuhu, opisao je Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove ashabe kao one koji čine dobra djela, želeći Allahovo zadovoljstvo. Uzvišeni kaže: “Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo” (El-Feth, 29).

Zbog Allahovog zadovoljstva, muhadžiri su napustili svoje domove. Uzvišeni kaže: “… i siromašnim muhadžirima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje lišeni, koji žele da Allahovu milost i naklonost steknu” (El-Hašr, 8).

Vjernik se utječe Allahu Njegovim zadovoljstvom da ga zaštiti od Njegove srdžbe, kao što je to činio naš Poslanik, alejhis-selam, riječima: “Allahu moj, utječem se Tvojim zadovoljstvom od Tvoje srdžbe.” (Muslim)

Ispravnost i primanje djela kod Allaha zavise od iskrene namjere u njima i traženja Njegovog zadovoljstva. Uzvišeni kaže: “Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.” (En-Nisa, 114)

Sadaka, milostinja bit će prihvaćena i blagoslovljena samo ukoliko se njome želi Allahovo zadovoljstvo. Uzvišeni kaže: “Oni koji troše imetke svoje u želji da steknu naklonost Allahovu i da im to postane navika – liče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje. A Allah dobro vidi ono što vi radite.” (El-Bekara, 265)

Allah, džellešanuhu, posebno je naglasio zabranu prolijevanja krvi onoga ko hodočasti Njegovu kuću, tražeći Njegovo zadovoljstvo: “O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadždža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Časnome hramu želeći nagradu i naklonost Gospodara svoga.” (El-Maida, 2)

Musliman je ustrajan u traženju Allahovog zadovoljstva kod kuće i na putovanju, u radostima i žalostima, i u svim ostalim situacijama. On svoje putovanje započinje dovom Allahu da mu olakša ono čime će On biti zadovoljan, pa kaže: “Allahu moj, molimo Te da nam na ovom našem putovanju podariš dobročinstvo, bogobojaznost i da činimo ona djela kojima ćeš Ti biti zadovoljan.” (Muslim)

Kada vjernika zadesi nevolja, iskušenje, neće činiti ništa osim onoga čime je On zadovoljan. Kada je umro njegov sin Ibrahim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Oko plače, srce tuguje, a mi nećemo reći ništa osim onoga čime je zadovoljan naš Gospodar, i mi smo, zbog rastanka s tobom, zaista tužni.” (Buhari)

Allahova milost i plemenitost ogleda se i u tome što je Svojim robovima propisao vjeru kojom je On zadovoljan. Uzvišeni kaže: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3)

Primjenom islamskih propisa postiže se Allahovo zadovoljstvo. Vjerovanjem se postiže sreća na ovom i budućem svijetu, i uzrok je Allahovog zadovoljstva. Uzvišeni kaže: “A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja, njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.” (El-Bejjina, 7–8)

Ko bude vjerovao i činio dobra djela, krenuo je putem Allahovog zadovoljstva. Uzvišeni kaže: “Ako vi budete nezahvalni – pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan, ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni.” (Ez-Zumer, 7)

Tevhid – iskreno obožavanje Allaha najčasnije je djelo kod Allaha. Allah je zadovoljan, od Svojih robova, da samo Njega obožavaju i nikoga Mu kao druga ne pripisuju, i da se čvrsto drže Njegovog užeta i ne razjedinjuju se.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao je: “Allah je zadovoljan s tri stvari kod vas, a prezire tri stvari. Zadovoljan je da Ga iskreno obožavate i nikoga Mu kao druga ne pripisujete, i da se čvrsto Allahova užeta držite i ne razjedinjujete se.” (Muslim)

Ko ostvari tevhid – čistu vjeru u jednog Boga, Allah, džellešanuhu, bit će zadovoljan njime. Uzvišeni kaže: “Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje rijeke teku, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime.” (El-Mudžadela, 22)

Ko pomogne Allahovu vjeru, Allah će njega pomoći i bit će zadovoljan njime. Uzvišeni kaže: “Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli.” (El-Feth, 18)

Istinoljubivost je temelj vjerovanja i njegov dokaz, i od nje će čovjek imati koristi na dunjaluku i na ahiretu. Uzvišeni kaže: “Ovo je Dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima će džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, pripasti, vječno i zauvjek će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To će veliki uspjeh biti!” (El-Maida, 119)

Zahvalnost je “uzda” blagodati, s njom one opstaju i povećavaju se, a jedna od posebnih nagrada za nju jeste Allahovo zadovoljstvo za one koji budu zahvalni. U hadisu koji govorie o trojici ljudi iz Benu Israila, koje je Allah stavio na kušnju: gubavcu, ćelavcu i slijepcu, navodi se da je melek došao slijepcu i rekao:

“Ja sam siromašan čovjek, i ostao sam bez sredstava za putovanje, i niko mi nije u stanju danas pomoći osim Allaha, pa zatim tebe. Zato te molim Onim Koji ti je podario tvoj vid da mi daš jednu ovcu, kako bih se njome pomogao na svome putu.” On mu odgovori: “I ja sam bio slijep, pa mi je Allah Uzvišeni vratio vid, uzmi koliko hoćeš, a ostavi koliko hoćeš. Tako mi Allaha, ništa ti neću danas zabraniti da uzmeš, radi Moćnog i Velikog Allaha.” Melek mu tada reče: “Zadrži sav svoj imetak, vi ste bili samo iskušani. Allah je zadovoljan tobom, a rasrdio se na tvoja dva druga.” (Buhari i Muslim)

Čovjek ne može bez hrane i vode, a od Allahove dobrote prema njemu je da ga On hrani i poji, a ako Mu zahvali na tome, Allah će biti zadovoljan njime. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah je zadovoljan čovjekom koji pojede zalogaj hrane i zahvali mu na tome, i popije gutljaj vode i zahvali mu na tome.” (Muslim)

Dunjaluk je prekriven iskušenjima i neugodnostima, onaj ko se strpi na tim iskušenjima i neugodnostima, spasio se. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Velike nagrade su s velikim iskušenjima. Kada Allah zavoli neki narod, On ga stavi na kušnju, pa ko bude zadovoljan, i Allah će njime biti zadovoljan, a ko se rasrdi, i Allah će se na njega rasrditi.” (Tirmizi)

Jezik je ključ dobra ili zla, i s lijepom riječju čovjek postiže zadovoljstvo svoga Gospodara. Poslanik, alejhis-selam, rekao je: “Zaista čovjek izgovori riječ kojom je Allah zadovoljan, ne poklanjajući joj pažnju, a Allah ga zbog te riječi uzdigne na stepene.” (Buhari)

Kao što Allah, džellešanuhu, voli čistoću nutrine, On je zadovoljan i vanjskom čistoćom. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Misvak je čistoća za usta i priskrbljuje zadovoljstvo Gospodara.” (Nesai)

Kada nastupi Sudnji dan, neće koristiti ni imetak ni djeca, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti. Niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim ako Allah to dozvoli i bude zadovoljan njegovim zauzimanjem. “Toga dana će biti od koristi posredovanje samo onoga kome Milostivi dopusti i dozvoli da za nekoga govori.” (Taha, 109) Njihovo zauzimanje neće koristiti osim za one kojima je Allah zadovoljan. Uzvišeni kaže: “…. i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati.” (El-Enbija, 28)

U Džennetu će vjernici uživati u nagradi kakvoj nema ravne. Allahovo zadovoljstvo stanovnicima Dženneta veće je od svega u Džennetu. Uzvišeni kaže: “Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti!” (Et-Tevba, 72)

Kada Allah ukaže stanovnicima Dženneta Svoje zadovoljstvo, neće se više nikada na njih rasrditi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah, džellešanuhu, reći će stanovnicima Dženneta: ‘O stanovnici Dženneta!’ Oni će reći: ‘Odazivamo Ti se, Gospodaru naš, odazivamo. Dobro je u Tvojim rukama.’ Allah će ih upitati: ‘Da li ste zadovoljni?’ ‘Kako da ne budemo zadovoljni, Gospodaru, a dao si nam ono što nisi dao nijednom od Svojih stvorenja’, odgovorit će oni. Allah će ih ponovo upitati: ‘Hoćete li da vam dam bolje od toga?’ ‘A šta je bolje od toga?’, odgovorit će. Allah će reći: ‘Danas sam zadovoljan s vama, i nikad se više neću rasrditi na vas.’” (Buhari i Muslim)

O muslimani, spas je u tome da živite vjeru, i to će vam odvesti ka Allahovom zadovoljstvu. Ko se bude držao onoga čime se postiže Allahovo zadovoljstvo, Allah će biti zadovoljan njime i učinit će ga zadovoljnim. Ako čovjek bude tražio zadovoljstvo svoga Gospodara, i dâ mu prednost nad svim ostalim, Allah će biti zadovoljan njime i učinit će da i ljudi budi zadovoljni njime, a onaj ko bude tražio zadovoljstvo ljudi u Allahovoj srdžbi, Allah će se rasrditi na njega i učinit će da se ljudi rasrde na njega.

Uzvišeni kaže: “Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s onim koji je Allahovu srdžbu navukao i čije će prebivalište biti Džehennem? A užasno je to boravište!” (Ali Imran, 162)

 Kome Allah ukaže Svoje zadovoljstvo, počastit će ga najvećim užitkom u Džennetu. Uzvišeni kaže: “One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga!” (Junus, 26). “Više od toga” je gledanje u Allahovo plemenito lice, kao što je to protumačio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Kada vjernici budu gledali u svoga Gospodara, to će im biti draže od svega ostalog.

Poslanik, alejhis-selam, rekao je: “Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet, Allah, džellešanuhu, reći će im: ‘Hoćete li da vam dam više od ovoga?’ ‘Zar nisi učinio naša lica blistavim? Zar nas nisi uveo u Džennet i spasio nas od Vatre?’, pa će Allah podignuti zastor sa Svoga lica, i neće im biti dato ništa draže od gledanja u njihovog Gospodara.” (Muslim)

Njihova lica, nakon gledanja u Allahovo plemenito lice, bit će još ljepša i blistavija. Uzvišeni kaže: “Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati.” (El-Kijama, 22–23) Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, rekao je: “Gledat će u svoga Gospodara, i bit će obasjani Njegovom svjetlošću.”

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :