Vjerovanje u Allahova lijepa imena (Medina)

Hatib: dr. Husejn ibn Abdulaziz Alu Šejh

25. šaban 1439. po Hidžri / 11. maj 2018.

Hvala Allahu Uzvišenom i Velikom. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga ni na ovom ni budućem svijetu, i svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed Njegov rob i odabrani poslanik i vjerovjesnik. Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi Svog Poslanika, i njegovu časnu porodicu i ashabe, nosioce znanja i bogobojaznosti.

O muslimani, oporučujem sebi i vama bogobojaznost. Uzvišeni kaže: “A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim. To su, eto, Allahovi propisi, koje vam On objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” (Et-Talak, 2–3)

Poštovani vjernici! Vjerovanje u Allahova lijepa imena i savršena svojstva jedna je od kategorija tevhida – čistog vjerovanja u Allahovu jednoću, i nužnih posljedica vjerovanja u Allaha. Znanje o Allahovim imenima, spoznaja Njegovih imena i obožavanje Allaha na temelju njih, zauzima vrlo visoku poziciju u islamu. Vjernik potvrđuje Allahu Uzvišenom lijepa imena i savršena svojstva kojima se On opisao u Kur’anu i kojima Ga je opisao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bez upoređivanja tih svojstava sa svojstvima Njegovih stvorenja, bez raspravljanja o njihovoj kakvoći, na način kako to čine antropomorfisti i bez izvrtanja njihovog značenja.

Vjernik, također, odriče Allahu, džellešanuhu, svojstva, mahane i nedostatke, koji Mu ne priliče, ali bez negiranja svih svojstava, nego samo onih koja je On negirao i koja je negirao Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ova sažeta negacija sadrži potvrđivanje Njegovog savršenstva. Tako, naprimjer, riječi Allaha, džellešanuhu: “Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna ni na nebesima ni na Zemlji, izmaći” (Saba, 3) potvrđuju savršenstvo Njegovog znanja, a riječi: “i nije Nas ophrvao nikakav umor” (Kaf, 38), potvrđuju savršenstvo Njegove moći.

Takvo vjerovanje u skladu je sa šerijatskim tekstovima, i u njemu nema izvrtanja, raspravljanja o kakvoći, negiranja i upoređivanja. Allahu niko i ništa nije slično, u biću, svojstvima i djelima. On posjeduje svojstva apsolutnog savršenstva. Njegova svojstva, Njegova imena i Njegova djela su savršeni. “Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.” (Eš-Šura, 11). Ibn Abdulberr, Allah mu se smilovao, rekao je: “Sljedbenici sunneta jednoglasno priznaju Allahu sva svojstva koja su navedena u Kur’anu i sunnetu, vjeruju u njih, potvrđuju ih kao svojstva koja imaju stvarno značenje, a ne metaforičko, s tim da ne raspravljaju o njihovoj kakvoći i ne ograničavaju ih na određeno značenje. Imam Malik upitan je za riječi Allaha, džellešanuhu: “Milostivi se iznad Arša uzvisio” (Taha, 5), kako se uzvisio, pa je odgovorio: “Uzdizanje je poznato (u arapskom jeziku), njegova kakvoća ili bit je nepoznata, vjerovanje u to je obaveza, a pitanje o tome je novotarija.” Slično se prenosi od Ummu Seleme i šejha imama Malika po imenu Rebija.”

Allahova lijepa imena i savršena svojstva osnova su Njegovog obožavanja, na Njemu prikladan način, slavljenje Njegove svetosti, hvaljenje i zahvaljivanje. Uzvišeni kaže: “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima” (El-A’raf, 180), čime nam ukazuje na to da Ga zovemo dovom ibadeta i dovom molbe, tako što ćemo u svakoj dovi spomenuti Njegovo ime koje odgovara vašoj potrebi. Naprimjer, reći će: “Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, jer Ti si Onaj Koji mnogo prašta i Koji je milostiv! O Ti koji primaš pokajanje, primi moje pokajanje; o Ti koji opskrbu daješ, opskrbi me iz Svoga dobra; o Ti koji blagost ukazuješ, budi blag prema meni!” i sl.

O muslimani! Jedno od Njegovih lijepih imena je Es-Samed: “Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom (Es-Samed)! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!” (El-Ihlas, 1–4  ) Kada te pritisnu potrebe, pogode nevolje i zaokupiraju brige, potraži utočište kod Jednog, Koji je Utočište svakome, On je cilj, težnja, želja, u blagostanju i nedaći, Njemu jedinom se teži i u Njegovo se okrilje sklanja u nedaćama i zadovoljstvu, od Njega se traži pomoć i On je jedini utočište u svim situacijama.

Poštovani vjernici! Mi u svakom trenutku imamo neutaživu potrebu za Uzvišenim Gospodarom, Jednim, Koji je Utočište svakome, i da Mu se obraćamo ibadetom i dovom, poniznošću, ljubavlju, iskrenošću, strahom i nadom. Kolika je samo naša potreba da Mu upućujemo dove u blagostanju i nevolji, i da se nadamo Njegovoj milosti i da se sklonimo u Njegovo okrilje, a posebno u ovim danima u kojima islamski ummet prolazi kroz teška iskušenja. Samo ćemo tada osjetiti slast uzvišenih težnji, ambicija i visokih ciljeva, na dunjaluku i na ahiretu. Razmislimo o tome kolika je naša potreba, na ličnoj i kolektivnoj razini, da očistimo svoja srca od lažnih kipova i idola, kako bismo se mogli okrenuti iskreno Njemu Jedinom i moliti Ga Njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, kao što kaže Uzvišeni: “On je Živi, nema boga osim Njega, zato se samo Njemu klanjajte, iskreno Mu ispovijedajući vjeru: ‘Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!’” (Gafir, 65)

U vezi s ovim ajetom, Ibn Tejmijja je rekao: “Ono što se ovdje želi reći jeste da su dvojica Allahovih prijatelja, Muhammed i Ibrahim, alejhimes-selam, od svih odlikovanih Allahovih robova, postigli najpotpuniji stepen u tevhidu – čvrstom vjerovanju u Božiju jednoću, a potpunost njihovog tevhida ogleda se u obožavanju Allaha Jedinog, a to je da u njihovom srcu nije bilo mjesta ni za koga drugog osim za Njega.”

Koliko je situacija u životu u kojima se čovjek osjeća bespomoćno, izložen opasnostima, kao što se mi muslimani osjećamo danas, a samo Silni, Veliki i Onaj Koji je Utočište svakome može ga spasiti od svih opasnosti. On Jedini čuva i štiti naše interese, u Njegovim je rukama otklanjanje nedaće i opasnosti od nas, On čuva Svoje miljenike od propasti i štete i natkriljuje ih Svojom blagošću, u svakom stanju.

Allah je Jedan, Onaj Koji je Utočište svakom, i u Čije se okrilje sklanja, u potrebama i traženjima. Njemu se obraćaju sva Njegova stvorenja u svim svojim potrebama, stanjima i svemu neophodnom, zato što samo On posjeduje savršenstvo u biću, imenima, svojstvima i djelima.

Kako musliman može biti nesretan? Kako islamski ummet može biti nesretan, a njegov Gospodar je Jedan, Onaj Koji je Utočište svakom, Koji posjeduje svako savršenstvo, On je Gospodar, savršen i suveren u Svojoj vlasti, savršen u svim Svojim atributima veličine, upravljanja, plemenitosti, darežljivosti, neovisnosti, znanja, mudrosti i svim ostalim atributima savršenstva i uzvišenosti, slave i veličanstva, ponosa i moći, snage, milosti i dobročinstva.

O čovječe, obrati se svome Gospodaru! O ummete islamski, obrati se svome Gospodaru, iskreno Ga zamoli, iskreno Mu se klanjaj, osloni se na Njega, nadaj se Njegovoj milosti, boj se Njegove kazne, voli Ga, predaj Mu se, odazovi Mu se, poštuj Ga, budi ponizan i skrušen pred Njim. Uzvišeni kaže: “A kad završiš, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obraćaj!” (Eš-Šerh, 7–8) Tada se možemo nadati ponosu i pobjedi u svemu onome što želimo i čemu težimo.

O ti pred kojim su zatvorena vrata i koji se osjeća bespomoćno, pokucaj na vrata svoga Gospodara, ponizno stani pred Njega. Ako jednog dana i dođeš u tešku situaciju, pouzdaj se u Jednog, Jedinog, Milostivog, On je brižan prema Svojim robovima, Njegovo znanje obuhvata ono što je u nutrinama, skriveno, tajno i nevidljivo. Uzvišeni kaže: “Allah je zaista dobar i sveznajući” (El-Hadždž, 63); “Gospodar moj je zaista milostiv onome kome On hoće” (Jusuf, 100). Milostivi i Blagi, Koji kada nešto želi, On za to pripremi uzroke, s punom brižnošću i u potpunoj tajnosti, pa se, Njegovom voljom, desi ono što je po ljudskim mjerilima nemoguće. On je beskrajno Plemeniti.

Kada se protiv tebe “udruže” teškoće i iskušenja, i kada te pritisnu nevolje, obrati se Onome Koji je Utočište svakome, Silnom, Koji osnažuje povrijeđenog, spašava onoga ko je u nevolji i otklanja nedaću i teškoću. Nema nijedne nevolje a da je On ne podiže, i nijedne bolesti a da je On ne liječi, i nijednog iskušenja a da ga On ne otklanja. Njegova moć je apsolutna i Njegova volja je neopoziva. On podiže nevolje i otklanja teškoće. Uzvišeni kaže: “Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja” (En-Neml, 62); “Reci: ‘Allah vas iz njih i iz svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da ima Njemu ravnih.’” (El-En’am, 64)

Obrati se, o muslimanu, svome Gospodaru, u Čijoj ćeš blizini naći utjehu i radost, dobrotu, čistotu, uspjeh, smirenost i postojanost. Uzvišeni kaže: “Allah je zaista na strani onih koji se Njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.” (En-Nahl, 128) Abdullah b. Burejda el-Eslemi prenosi od svoga oca da je kazao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je nekog čovjeka kako moli riječima: ‘Allahumme inni es’eluke bi enni ešhedu enneke Entellahu la ilahe illa Ente el-Ehadu es-Samedul-lezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehad! – Allahu, ja od Tebe tražim na temelju toga što svjedočim da si samo Ti Bog i da drugog boga osim Tebe nema. Ti si Jedan, Ti si utočište svakom, Ti si Onaj Koji nije rodio, niti je rođen i Kome nema niko ravan!’, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ‘Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, ovaj se Allahu obratio Njegovim najuzvišenijim imenom! Ako Mu se neko obrati tim imenom, bude mu uslišeno, a ako od Njega nešto zatraži, bude mu dato.’” (Tirmizi, sahih) Ibn Hadžer je rekao: “Ovaj hadis je najvjerodostojnije što je preneseno o Allahovom najuzvišenijem imenu s aspekta seneda, lanca prenosilaca.”

O muslimani, potreba svakog muslimana je da ispuni svoje srce razmišljanjem o značenjima Božijih lijepih imena, i savršenih svojstava, jer će samo tako osjetiti čudnovate plodove imana i istinskog ubjeđenja. Sve svoje potrebe i želje povjerit će samo Njemu, i svim srcem se odreći svake druge snage i moći osim Njegove, i vezati se samo za Njega, Njegovu spoznaju, ljubav i poštovanje. Čitav njegov život bit će posvećen Allahu, u skladu sa ajetom: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema saučesnika; to mi je narađeno i ja sam prvi musliman.’” (El-En’am, 162–163)

Donosite salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podarenu milost i nepresušnu blagodat, to vam je naredba od vašeg Gospodara, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56) 

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :