Hatib: Abdurrahman ibn Abdulaziz es-Sudejs
10. redžeb 1438. po Hidžri / 7. april 2017.

Svaka hvala i zahvala pripadaju Allahu, Njemu se zahvaljujemo na mnogobrojnim i neprestanim blagodatima.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i Koji je uzvisio poziciju nekih ljudi kako bi bili uzor i primjer, i svjedočim da je naš vjerovjesnik, prvak i uzor Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov rob i poslanik, najbolje stvorenje i čovjek najsvjetlije životne biografije.

Gospodaru naš, spusti na njega Svoj blagoslov, onoliko koliko je njegovo pravo kod Tebe, i blagoslovi, Gospodaru naš, njegovu časnu i vjernu porodicu, i njegove plemenite i izvrsne ashabe, i one koji ih slijede u dobročinstvu, nadajući se džennetskim baščama i visokim stepenima, i susretu sa čestitima na Dan susreta.

O ljudi, bojte se Allaha, priznanjem, veličanjem i ljubavlju koji će vam osigurati Njegovu zaštitu. Bogobojazni su sljedbenici čistog i jasnog puta, njihova pozicija je uzvišena i posebna. Uzvišeni Allah kaže: “Oni koji se Allahu Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i Njega se čuvali – to su oni koji su uspjeli i spašeni!” (En-Nur, 52)

Pjesnik je rekao:

Ako se čovjek bude Allaha bojao i pokoran Mu bio,

vrata plemenitosti i visine će mu se otvoriti,

a ako bogobojaznost postane njegova vrlina,

okrunit će se sa dvije krune, krunom poštovanja i smirenosti.

Poštovani vjernici! U svijetu koji potresaju smutnje i prevrati, i koji vrvi od vjerskih frakcija, grupacija i njihovog međusobnog sukobljavanja, i u kojem svako tvrdi da je istina na njegovoj strani, i da jedino on ima monopol nad činjenicama i onim što je ispravno, i da je on originalni obrazac koji drugi trebaju slijediti, javlja se potreba za istinskim uzorima i vođama.

U susretu sa različitim izazovima, krizama i promjenama, vjernik traži najbolji put koji će ga voditi spasu – uspjehu, i najbolji način za primjenu tradicionalnih i racionalnih dokaza u različitim životnima situacijama, ne odustajući od principa blagosti i umjerenosti.

Ovdje do izražaja dolazi jedna od najvažnijih tema i jedno od najozbiljnijih pitanja, koje je uzrok velikog dobra, individualnog i kolektivnog, i predstavlja temelj izgradnje svake civilizacije, a to je pitanje uzora i obrasca, i njegovog slijeđenja i oponašanja. Neki su učenjaci kazali: “Biografije učenjaka draže su nam od mnogih fikhskih propisa.”

Cijenjeni vjernici! Časni Kur’an posvetio je ovoj temi značajno mjesto i veliku pažnju, podstičući vjernike da dosljedno slijede primjer Božijih poslanika i vjerovjesnika. Uzvišeni kaže: “Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put.” (El-En’am, 90)

U tumačenju ovog ajeta, imam Taberi rekao je da se vjernicima naređuje da se povode za poslanicima u djelima koja su oni čini, da hode njihovim putem i da prihvate uputu koju donose i nadahnuće, i da postupaju u skladu s njima. To je djelo učinjeno u ime Allaha, u kome je Njegovo zadovoljstvo i Pravi put za svakoga ko ga bude slijedio.

Neke Svoje odabrane robove Uzvišeni je opisao kao predvodnike u vjeri, imame, čime se indirektno ukazuje na njihovu poziciju autoriteta i obavezu slijeđenja njihovog puta. Uzvišeni kaže: “…i učinismo ih vođama (vjerovjesnicima) da upućuju prema zapovijedi Našoj.” (El-Enbija, 73)

Obraćajući se Ibrahimu, alejhis-selam, Allah, džellešanuhu, kaže: “Učinit ću da ti budeš ljudima u vjeri uzor!” (El-Bekara, 124)

Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, u tumačenju ovog ajeta kaže: “Ibrahim, alejhis-selam, izvršio je sve Božije naredbe, ostavio sve Božije zabrane i u potpunosti je obavio svoju poslaničku misiju, i zato je zaslužio da bude uzor koji će ljudi slijediti u svim situacijama, djelima i riječima, što se razumije i iz sljedećeg ajeta: ‘Imali ste dobar uzor u Ibrahimu i u onima koji su s njim…’ (El-Mumtehina, 4).”

Kur’an obiluje ajetima koji govore o “slijeđenju uzora”, a nama najpoznatiji je onaj koji govori o slijeđenju prvaka svih vjerovjesnika, našeg poslanika, miljenika, uzora, zagovornika i radosti naših očiju, Muhammeda ibn Abdullaha, u kojem se kaže: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji nadu polaže u Allaha i Posljednji dan i koji često Allaha spominje” (El-Ahzab, 21).

Uzoritost nije odlika samo poslanika i vjerovjesnika. Kur’an kao “divne uzore” spominje i mudrog čovjeka Lukmana, vjernika iz faraonove porodice, stanovnike pećine, Zulkarnejna, i mnoge druge.

Poštovani vjernici! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prije svega svojim vlastitim primjerom i svojom praksom koju su njegovi ashabi mogli vidjeti svaki dan, ukazao je na važnost koncepta uzora u vjeri. On je kazao: “Klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam.” Neka djela Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ciljano je uradio pred svojim ashabima, nakon čega je imao običaj kazati: “Ovo sam uradio da biste me slijedili i da biste učili od mene.” (Muttefekun alejhi)

Također je govorio: “Uzmite od mene svoje obrede.” (Muslim)

Jednom je skinuo svoje papuče, u namazu, pa su i ashabi isto to učinili. Nakon što je obavio namaz, upitao ih je: “Zašto ste skinuli papuče?”, a oni su rekli: “Allahov Poslaniče, vidjeli smo tebe da to činiš, pa smo i mi to učinili.” (Ahmed sa dobrim senedom)

Pjesnik je rekao:

Znam da je ljubav prema Poslaniku pobožno djelo koje će,

na Danu obračuna, muslimana spasiti,

ali samo ukoliko bude, stopu u stopu,

njegov put slijedio i njegove upute se čvrsto držao.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je muslimane da slijede i njega, ali i njegove pravovjerne halife, rekavši: “Držite se mog sunneta i sunneta mojih pravovjernih i upućenih halifa, držite ih se čvrsto, svojim očnjacima.” (Tirmizi, hasen-sahih)

Cijenjeni vjernici! Slijeđenje i imitacija je urođena sklonost u čovjeku, jer čovjek je, po svojoj prirodi, društveno biće, utječe na druge i drugi utječu na njega.

Četiri su elementa slijeđenja u islamu: sljedbenik, onaj koji se slijedi (uzor, autoritet), predmet slijeđenja i sredstvo ili način.

Najvažniji uslovi ispravnosti slijeđenja su:

prvi, vjerovanje u Allaha, koje je osnova prihvatanja djela kod Allaha, džellešanuhu, iskrenost u vjeri i temelj slijeđenja. Uzvišeni kaže: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima…” (Et-Tevba, 71);

drugi, ihlas, iskrenost, što potvrđuju riječi Uzvišenog: “…a naređeno im je da samo Allahu ibadet čine, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju…” (El-Bejjine, 5);

treći, traženje pomoći od Allaha, džellešanuhu. Nije se pokajao onaj ko je od Allaha pomoć tražio. “Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!” (El-Fatiha, 5)

U hadisu, koji prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhuma, navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada tražiš pomoć, traži je od Allaha.” (Tirmizi, hasen-sahih);

četvrti, činjenično stanje, tj. usklađenost riječi i djela. Najiskrenije riječi su one koje prate djela. I sljedbenik i uzor dužni su uskladiti riječi i djela, tvrdnje i stvarno stanje. Šuajb, alejhis-selam, rekao je svom narodu: “Ja ne želim činiti ono što vama zabranjujem…” (Hud, 88).

Iako je pozicija uzora i slijeđenja u islamu jasno definisana, a njene karakteristike izražene, ipak treba naglasiti da se sa islamskog stajališta uzor dijeli na: lijep uzor – primjer, koji daje najljepše i najmirisnije plodove, a u ovu vrstu spada slijeđenje ashaba, tabiina, prvih generacija muslimana, imama i učenjaka; loš uzor – slijeđenje, kao što je slučaj sa onima koji su svoju pamet “prodali” laskavcima i lažljivcima, i koji slijede tuđe postupke, bez ikakvog razmišljanja i razumijevanja, i čija je životna filozofija: “Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi tragove njihove slijedimo” (Ez-Zuhruf, 23)

U suštini, uzornost je poriv duše, i čovjek je, htio to ili ne, sam po sebi uzor i primjer drugima. Uzvišeni Allah kaže: “Zar od drugih tražite da dobročinstvo čine dok pri tome sebe zaboravljate, a vi Knjigu čitate?” (El-Bekara, 44); “O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!” (Es-Saff, 2–3)

Pjesnik je rekao:

Grješnik drugima bogobojaznost naređuje,

liječi druge, a i sam bolestan je.

S druge strane, postoji ograničeno slijeđenje, i ono važi za svakoga onoga ko posjeduje neko lijepo svojstvo, kao što je plemenitost, hrabrost i sl.; i apsolutno slijeđenje, tj. slijeđenje osobe u svim njenim postupcima, riječima i djelima, i ono važi isključivo za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Uzor je dobio svoju savršenu formu u ličnosti i djelu poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Allah, džellešanuhu, učinio je njegovo slijeđenje dokazom iskrenosti i vjerovanja u ahiret. On je bio uzor u vjerovanju u jednog Boga, u obredima i međuljudskim odnosima, ponašanju i moralu, čuvanju ljudskog dostojanstva, pa čak i u blagosti prema životinjama, očuvanju životne okoline i reformi društva.

Allahu ekber! Allahu ekber! To je duša koja je bila “spojena” s nebesima, a živjela je na Zemlji, bliska ljudima, nadarena nepresušnim dobročinstvom, superiornim umom, blagošću, i spremna ići do krajnjih granica težnje, iskrenosti, istinoljubivosti i emaneta. Plemenitost je njegova duša, a dobrota je njegov karakter. Uzvišeni kaže: “…teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je milosrdan i milostiv.” (Et-Tevba, 128)

Tražili smo, ali nismo našli tebi, Poslaniče, sličnog u vođstvu, slavi i plemenitim osobinama.

Pjesnik je rekao:

Allaha mi, nikada sunce nije izašlo niti zašlo,

a da sjećanje na tebe nije bilo u mojim uzdisajima,

i nikada nisam sjeo sa svojim prijateljima

a da ti nisi bio tema mojih razgovora.

Jedna od najopasnijih tendencija u savremenom društvu jeste tendencija rušenja autoriteta i poljuljavanja povjerenja u uzore. Društvene mreže, plasiranjem neprovjerenih i neutemeljenih informacija o islamskim autoritetima, vrše vrlo negativan utjecaj na muslimansku omladinu i buduće naraštaje.

Ko zaista traži uzora, neka slijedi uputu najboljeg od svih poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovih plamenitih ashaba, i prvih generacija islamskog ummeta, velikih učenjaka i časnih imama.

Slijeđenje, u njegovoj izvornoj i potpunoj formi, nezamislivo i neostvarivo je bez slijeđenja “selefus-saliha” (časnih prethodnika), prve neponovljive generacije muslimana, jer su oni istinski slijedili Poslanika i u tome postigli sami vrh.

Pjesnik je rekao:

Podigao je društvo dobra i bogobojaznosti,

i izgradio slavu, graciozne građevine,

pravda je u njenoj supstanciji,

a plemenite osobine i dobročinstvo u njenim temeljima.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upućivao je svoje ashabe na umjerenost i srednji put, i zabranjivao im je isposništvo i pretjerivanje. Naša vjera je vjera sredine i umjerenosti, bez pretjerivanja i zapostavljanja.

O muslimani, ovo je brižni i dobronamjerni poziv, iz kolijevke islama, svima vama, da slijedite najboljeg čovjeka, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, svojom nutrinom i vanjštinom, i da slijedite njegove ashabe, radijallahu anhum, i klonite se novotarija u vjeri, i da se suprotstavite sljedbenicima strasti i zablude, jer ćete samo tako ostvariti ispravno slijeđenje, postići nagradu i steći Božiju naklonost u ovom životu i nakon smrti.

Cijenjeni vjernici! Vezivanje mladih naraštaja za njihove slavne pretke i proslavljene velikane, kako bi i oni išli njihovim putem, slijedili njihove tragove, vodili se svjetlom njihovog znanja i dobrote, spada među najvažnija pitanja kojima bi se trebali baviti učenjaci, roditelji i odgajatelji, a to je moguće postići samo ukoliko se u ovaj proces uključi kompletno društvo, pojedinci, institucije i organizacije.

Kuća, porodica, džamija, obrazovne ustanove, mediji, društvene mreže, svi oni su, svako u svom domenu, odgovorni za kreiranje ispravne svijesti o važnosti slijeđenja i autoriteta u vjeri, i uklanjanje svih barijera koje stoje na putu toj svijesti, pa čak i za borbu protiv svih ometajućih faktora, koji stoje na putu njegovog uspostavljanja i jačanja, i ispunjenja njegovih uslova, kao što su neznanje, nasilje, pretjerivanje, ekstremizam, fanatizam, sektaštvo, terorizam, nihilizam, duševni poraz, nasrtaji na vrijednosti i temeljna učenja vjere, i druge devijantne ideologije koje su suprotne srednjem putu islama i koje imaju za cilj širenje moralne anarhije u društvima i među pojedincima.

Poštovani vjernici! Lijep uzor i primjer koji musliman pokazuje svojim lijepim ponašanjem i odnosom prema ljudima zapravo je praktični poziv u islam, odnosno poziv u islam djelima, sa svim principima i vrijednostima što sadrži, koje pozivaju u dobro, i podstiču na plemenitost i izgradnju. Islam se, kroz historiju, širio lijepim primjerom, lijepim odnosom i tolerancijom.

Majke i očevi, budite primjer svojoj djeci, riječju i djelom. Otac koji svojoj djeci, kada neko pokuca na vrata, ili zove na telefon, kaže: “Recite im da me nema”, kako može biti uzor djeci? Otac koji konzumira duhan pred svojom djecom, govori nepristojne riječi, kako može biti uzor?

Učenjaci, daije i hatibi, vaš primjer ima veći efekat na ljude od vaših propovijedi i savjeta, jer ljudi se razlikuju u kvalitetu i nivou razumijevanja vaših riječi, ali svi razumiju vaše postupke. Odgajaj svoju dušu, navikavaj je na činjenje dobra, i budi primjer u riječima, djelima i ponašanju.

Učitelju i odgajatelju, budite primjer svojim učenicima i odgajanicima, jer oči vide prije nego što srce shvati i zapamti. Kružocima imama Ahmeda znalo je prisustvovati pet hiljada učenika, pet stotina ih je bilježilo znanje, a ostali su posmatrali njegovo ponašanje, odgoj i vrline. Rekao je Ibn Vehb: “Zabilježili smo više Malikovih moralnih osobina, nego što smo naučili znanja od njega.”

Muslimanska omladino, vi koji ste stub budućnosti ummeta, prihvatite se vrijednosti vaše vjere i puta vaših časnih prethodnika, vaš ummet obiluje uzorima i časnim primjerima, i neka vam na umu budu riječi nekih mudrih ljudi: “Upoznali smo te po tvom izboru, jer pametan čovjek se po izboru poznaje.” Budite odgovorni, jer vi danas slijedite, a sutra će te biti slijeđeni.

Uposlenici i službenici, budite primjer u odgovornosti, čuvanju povjerenih emaneta, poštenju, borbi protiv korupcije, budite primjer po tačnosti, produktivnosti, lijepom odnosu prema radnim kolegama, nezloupotrebljavanju pozicije, čuvanju javne imovine i zajedničkog dobra. Službenik koji odbija ljude svojom nepristupačnošću i u čijem rječniku postoje samo riječi: “Dođite sutra” – kako može biti uzor i primjer drugima?

Žena muslimanka je primjer svojom dobrotom, hidžabom, čednošću, stidom i nemiješanjem s muškarcima.

Ono što je važno znati, kada je uzor u pitanju, jeste da on ne znači nužno i bezgrešnost i savršenstvo, jer svaki sin Ademov griješi, a najbolji grješnici su oni koji se često kaju. Neka o ovome dobro razmisle oni koji istražuju tuđe sramote i preuveličavaju greške.

Stvar koju stanovnici Meke i Medine nikako ne bi smjeli smetati s uma i od koje se ne bi trebali umoriti jeste podsjećanje na njihovu posebnu odgovornost, uzoritost i unikatnost u odnosu na druge muslimanske gradove. Kao što ljudi imaju svoje uzore, tako i gradovi imaju svoje. Država “dvaju harema” je stjecište Objave, izvor poslanice, u njoj je ostvaren uzor, o kojem govorimo, ona je kolijevka islama i utočište imana, i ona će, Allahovom dozvolom, nastaviti slijediti i promovirati srednji put, utemeljen na svjetlosti Kur’ana i sunneta i putu prvih generacija. Zato budimo svi zajedno primjer i uzor drugima.

Poštovani vjernici! Priča o uzoru ne bi trebala biti samo priča, koja će biti i proći, nego cjelovit islamski i civilizacijski projekat, koji će krenuti iz ovog “uzoritog grada” i koji će se zvati: “Kako da budemo uzor drugima”.

Zaista postoji velika potreba za pokretanjem jednog takvog projekta, u koji će biti uključeni pojedinci i institucije, kako bi postigli uspjeh “prve muslimanske države”, a to Allahu, a ni ljudima koji su iskreni prema svojoj vjeri, svojoj domovini i ummetu, nije teško.

Donosite salavate i selame na Vjerovjesnika i Poslanika, najljepšeg uzora, jer to vam je naredba od vašeg Gospodara u mudroj objavi: “Zaista Allah i meleci Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete, blagosiljajte ga i vi i njemu selam šaljite!” (El-Ahzab, 56)

Molim Allaha da i meni i vama podari blagoslov u Kur’anu i sunnetu, i da podari da se okoristimo uputom najboljeg čovjeka. Molim Allaha Uzvišenog da oprosti i meni i vama i svim muslimanima, a molite Ga i vi, jer On je jedini dostojan da Ga se boje i On jedini prašta, slavljen neka je i visoko od onoga što o Njemu misle nasilnici!


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :