Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahman el-Buajdžan

28. džumadel-ula 1441. po Hidžri /24. januar 2020.

Hvala Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, stvara ono šta hoće i odabire, Stvoritelja nebesa i Zemlje; sve stvari kod Njega imaju mjeru, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i povjerljivi poslanik i pečat svih vjerovjesnika i poslanika. Dostavio je poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu onako kako se treba boriti, sve dok mu nije došla smrt, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegovu porodicu i sve ashabe.

Najbolji govor je Allahov govor, najbolja uputa je uputa Muhammeda, sina Abdullahovog, sallallahu alejhi ve sellem, a najgore stvari u vjeri su novotarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u Vatru. Allahovi robovi, bojte se Allaha u onome što vam je naredio, i ostavite ono što vam je On zabranio i na što vas je upozorio, i znajte da je sve, i malo i veliko, u retke stavljeno. “O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (El-Hašr, 18)

O muslimani, Allah, džellešanuhu, odabire, za Svoje dobro i počast, mjesta, kao što im odabire vrijeme, sljedbenike i pomagače. Na Zemlji je nekim mjestima i područjima dao posebnu vrijednost, pa su ona postala odabrana i časna mjesta. Učinio je Meku stjecištem Objave, kiblom muslimana, “majkom” gradova i naselja, sigurnim gradom, časnim Hramom, utočištem srca vjernika, a Medinu je počastio Vjerovjesnikovom hidžrom i mjestom u kojem su muslimani nastanili, iz nje se proširio islam po čitavom svijetu, ona je tajjiba – lijepa, i boravak u njoj je lijep i ugodan, između dva njena brežuljka je harem – sveti i nepovredivi prostor, ona je pribježište i utočište Poslanika, njegov dom i mezar.

O vjernici, Allah je odlikovao Medinu, dao joj posebnu vrijednost, naredio je Svom vjerovjesniku da se preseli u nju, učinio je haremom, svetim ono što je između dva njena brežuljka i prokleo je onoga ko u njoj griješi ili pruži utočište grešniku. Znajte njeno pravo i imajte na umu njenu svetost. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Medina je harem odavde dovde, nije dozvoljeno sjeći njeno drveće, niti činiti u njoj grijehe. Ko u njoj počini grijeh, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi.” (Buhari) Amir ibn Sa’d prenosi od svoga oca da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam učinio haremom, svetim ono što je između dva brežuljka Medine, i u tom prostoru zabranjeno je sjeći drveće i ubijati divljač.” (Muslim) Alija, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Medina je harem između Ajra i Sevra. Ko u njoj počini grijeh, ili pruži utočište grešniku, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Allah od njega neće primiti ni farz ni na nafilu.” (Buhari)

O muslimani, Medina je stjecište imana, Allah ju je nazvao kućom i imanom, u njoj je objavljivan Kur’an, u njoj su ustanovljeni propisi i učvršćeni su temelji vjerovanja. Iz nje su poneseni i uzdignuti bajraci islama, pokrenuta vojska i osvojeni gradovi, Allah je uzvisio Svoju vjeru, pomogao Svoga roba i ponizio Svoje neprijatelje. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iman se sklanja u Medinu, kao što se zmija sklanja u svoju rupu.” (Muslim)

O vjernici, Medina je neprobojni oklop i uzdignuta tvrđava. Ona odbacuje od sebe prljavštinu, i blista ljepotom. Na njenim kapijama su meleki koji je čuvaju, i u nju ne može uči Mesihi-Dedžal niti strah od njega, niti kuga. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog mjesta a da u njega neće ući Dedžal, osim Meke i Medine. Na svim njenim prilazima su meleki poredani u safove, koji je čuvaju. Zatim će se Medina potresti tri puta, pa će Allah iz nje izvesti svakog nevjernika i licemjera.” (Muslim) Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na medinskim putevima i uzvišenjima su meleki. U nju ne može ući kuga niti Dedžal.” (Muslim)

O vjernici, pokvareni i zli ljudi ne mogu se zadržati u Medini, nad kojom bdi Allahova zaštita i spokoj. Aiša bint Sa’d, radijallahu anha, rekla je: “Čula sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Nijedan čovjek neće spletkariti protiv stanovnika Medine, a da se neće ‘istopiti’ kao što se istopi so u vodi.” (Buhari) Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Medina je kao kovački mijeh, odstranjuje trosku (otpatke) i daje sjaj željezu.” (Muslim)

O muslimani, Ibrahim, alejhis-selam, učinio je Meku haremom, svetom, i molio je Allaha za njen blagoslov, a naš Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio je Medinu haremom i molio je za nju isto ono što je Ibrahim molio za Meku. Abdullah ibn Zejd ibn Asim, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ibrahim je učinio Meku haremom, svetom, i molio je za njene stanovnike, a ja sam učinio svetom Medinu, kao što je Ibrahim, alejhis-selam, učinio Meku, i molio sam za njen sa’j i mudd (mjere za težinu) isto što je Ibrahim molio za stanovnike Meke.” (Muslim) Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allahu moj, podari Medini dvostruko veći blagoslov od Meke.” (Buhari)

O vjernici, Medina je bila jedan od najdražih gradova Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, prema kojem je on pokazivao otvorenu ljubav i vjernost. Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allahu moj, omili nam Medinu onoliko koliko volimo Meku ili još više od toga! Allahu moj, podari nam bereket u našem sāu i našem muddu. Allahu moj, Medinu nam učini zdravom sredinom, a njenu groznicu premjesti u Džuhfu.” (Buhari) Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi došao s puta i ugledao zidine Medine, potjerao svoju jahalicu, iz ljubavi prema Medini. (Buhari) Kada bi došao blizu Medine, požurio bi, a kada bi ugledao brdo Uhud, rekao bi: “Ovo brdo voli nas, i mi volimo njega.” Ebu Humejd, radijallahu anhu, rekao je: “Otišli smo s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u Bitku na Tebuku”, zatim je naveo hadis, u kojem se između ostalog kaže: “Zatim smo došli do doline Vadil-kura, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ja ću sada požuriti, pa ko hoće od vas, neka požuri sa mnom, a ko hoće, neka ostane.’ Kada smo došli blizu Medine, rekao je: ‘Ovo je Taba (lijepa), a ovo je Uhud, brdo koje nas voli i koje mi volimo.’” (Muslim)

Svako ko posjeti Medinu, veže se srcem za nju. Ona u dušama hodočasnika ostavi najdublje uspomene, a u njihovim srcima zapali plamen čežnje koji se nikada ne ugasi. Allahu moj, učini nas od onih koji je vole Medinu i koji će biti ukopani na njenoj zemlji.

O muslimani, Medina je bolja za vas, i nemojte je nikada ostaviti. Allah ju je odabrao za vašeg Vjerovjesnika, pa i vi odaberite ono što je On odabrao. Poštujte je, dok ste u njoj, pravila komšiluka i znajte prava komšije.

Ebu Zuhejr, radijallahu anhu, rekao je: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Osvojit ćete Jemen, pa će se prema njemu uputiti ljudi sa svojim porodicama i poslugom, a Medina je bolja za njih, kada bi samo znali. Osvojit ćete Siriju, pa će se prema njoj uputiti ljudi sa svojim porodicama i poslugom, a Medina je bolja za njih, kada bi samo znali. Osvojite ćete Irak, pa će se prema njemu uputiti ljudi sa svojim porodicama i poslugom, a Medina je bolja za njih, kada bi samo znali.” (Buhari)

Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, rekao je: “Boravak i život u Medini bolji je za njih, jer je ona Poslanikov harem, stjecište Objave, mjesto spuštanja Allahovog blagoslova, kada bi samo znali koje su sve dunjalučke i ahiretske koristi boravka i života u njoj i kolika je njihova prednost u odnosu na ovosvjetske koristi zbog kojih su se nastanaili u drugim gradovima.”

Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kome se ukaže prilika da umre u Medini, neka umre u njoj, jer ja ću se zauzimati za one koji umru u njoj.” (Ahmed i Tirmizi) Amir ibn Sa’d prenosi od svoga oca da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Medina je bolja za njih, kada bi samo znali. Niko neće napustiti Medinu, ne želeći živjeti u njoj, a da ga Allah neće zamijeniti boljim od njega, i niko se neće strpjeti na njenim neugodnostima i teškoćama, a da ja neću biti njegov zagovornik ili svjedok na Sudnjem danu.” (Muslim) Uzvišeni Allah kaže: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21)

O vjernici, Medina ima svoje odlike i dobrote, pa nastojte da ih postignete, i svoju svetost, vrijednost i kodeks ponašanja, pa ih upoznajte. Ovo posebno važi za prostor unutar granica harema – svetog i nepovredivog dijela Medine, a posebno mesdžida Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Odnos prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji podrazumijeva puno poštovanje, isti je i za njegovog života i poslije smrti. Allah, džellešanuhu, naredio je vjernicima da se učtivo i blago ponašaju u njegovom prisustvu. Uzvišeni kaže: “O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna.

O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njima glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primjetite. One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim Poslanikom – a to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitosti – čeka oprost i nagrada velika. Većina onih koji te dozivaju ispred soba nije dovoljno pametna. A da su se oni strpjeli dok im ti sam izađeš, bilo bi im bolje, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Hudžurat, 1–5)

Kada se nađete u Poslanikovoj džamiji, ponašajte se najljepše što možete. Saib ibn Jezid, radijallahu anhu, rekao je: “Stajao sam u Poslanikovom mesdžidu, kada me je neko pogodio kamenčićem s leđa. Okrenuo sam se i vidio da je to Omer ibn Hattab, radijallahu anhu. Rekao je: ‘Idi i dovedi mi onu dvojicu.’ Otišao sam i doveo ih. Upitao ih je: ‘Odakle ste vas dvojica?’ ‘Iz Taifa’, rekoše oni. Omer im reče: ‘Da ste od stanovnika ovog grada, kaznio bih vas zato što ste podigli glas u Poslanikovoj džamiji.’” (Buhari) Zato znajte pravo, vrijednost, nepovredivost i svetost Poslanikove džamije.

Zatim, znajte da vam je Allah naredio da donosite salavate i selame na Njegovog Vjerovjesnika, pa je rekao u mudroj Objavi: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :