Hatib: dr. Ali ibn Abdurrahman el-Huzejfi

14. zul-kade 1439. po Hidžri / 27. juli 2018.

Hvala Allahu, Silnom, Mudrom, Svemilosnom i Samilosnom. Zahvaljujemo svome Gospodaru na blagodatima kojih smo svjesni i kojih nismo svjesni, On je dostojan da Ga se sjećamo i da Ga ne zaboravljamo, da Mu se zahvaljujemo i da se ne suprotstavljamo Njegovim naredbama i zabranama. On je Neovisni i Plemeniti.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Uzvišenog i Velikog, i svjedočim da je naš vjerovjesnik i prvak Muhammed Njegov rob i poslanik, koga je Allah odlikovao, nad Svojim robovima, svakim plemenitim svojstvom. Allahu moj, smiluj se, spasi i blagoslovi Svoga roba i poslanika Muhammeda, i njegovu časnu porodicu, i njegove ashabe koji su upućivali ljude na Pravi put.

Bojte se Allaha i tražite Njegovu blizinu činjenjem onoga čime je On zadovoljan i ostavljanjem Njegovih zabrana. Samo bogobojazni će postići ono što žele, a samo grešnici silnici doživjet će propast.

O muslimani! Vjerniku snagu daje iman, vjerovanje, ali i druženje sa drugim vjernicima. U teškim situacijama i nevoljama vjernik traži utočište u čvrstom vjerovanju u svog Gospodara; štiti se svojim vjerovanjem kada ga “opsjedaju” sumnje i strasti, svjetlom imana razbija tmine smutnji i iskušenja. Allah, džellešanuhu, imanom ga čuva od moralnih padova i posrtaja u blagostanju, zdravlju i slobodnom vremenu, daje mu da, u imanu, lijepo, sretno i zadovoljno proživi svoj dunjalučki život, i da postigne najveće deredže nakon smrti. Uzvišeni kaže: “One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva, molitva njihova bit će u njima: ‘Hvaljen neka si, Allahu!’, pozdrav njihov: ‘Mir vama!’, a njihova posljednja molitva: ‘Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!’” (Junus, 8–9)

Selman, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Divan li je primjer vjernika! U kakvoj se god situaciji nađe, on je na dobitku i takav slučaj nije ni sa kim drugim osim s vjernikom: ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvali Allahu i bude nagrađen zbog toga, a ako ga zadesi šta loše, on se strpi, pa mu i to donese nagradu od Allaha.” (Muslim)

Vjernik je jak i ponosan, sretan i upućen sa svojim imanom, ali je isto tako jak sa svojom braćom. Bratstvo po islamu jače je od bratstva po srodstvu, i zbog toga između muslimana i nevjernika nema nasljeđivanja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Musliman ne nasljeđuje nevjernika, i nevjernik ne nasljeđuje muslimana.” (Buhari i Muslim od Usame ibn Zejda, radijallahu anhuma)

Islamsko bratstvo je najveća i najčvršća veza. Uzvišeni kaže: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. Allah je doista silan i mudar” (Et-Tevba, 71); “Vjernici su samo braća” (El-Hudžurat, 10). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu i ne ostavlja ga na cjedilu.” (Muslim)

Islamsko bratstvo je osnova za potpomaganje u vjeri, i istinska snaga u jedinstvu. Uzvišeni Allah rekao je Svome Vjerovjesniku: “A ako te htjednu prevariti – pa, tebi je doista dovoljan Allah; On te podržava Svojom pomoći i vjernicima, i On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio – On je zaista silan i mudar.” (El-Enfal, 62–63)

I rekao je: “O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.” (Ali Imran, 102–103)

Bratstvo na principima vjere pomaže u ostvarivanju zajedničkih interesa i otklanjanju štete i čuva društvo od neprijateljstva i devijacija. Uzvišeni kaže: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne nemojte se pomagati u grijehu i neprijateljstvu” (El-Maida, 2); “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.” (Ali Imran, 104)

Bratstvo u ime islama potiče samilost, saosjećanje, solidarnost i nadopunjavanje u iznalaženju najboljih rješenja za društvo, ostvarivanju njegovih potreba i uređenju sistema života. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Primjer vjernika u njihovoj ljubavi, samilosti i saosjećanju je kao primjer tijela – kada jedan njegov dio oboli i ostali dijelovi osjećaju nesanicu i groznicu.” (Buhari i Muslim od Ebu Musaa el-Ešʼarija)

Jedna od stvari koja značajno utječe na kvalitet života jeste širenje ljubavi među muslimanima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na ono zbog čega ćete se, ako to budete činili, zavoljeti? Širite selam među sobom.”

O muslimani! U ovodunjalučkom životu nema prosperiteta i napretka bez ispunjavanja prava i obaveza islamskog bratstva. Dvije su vrste obaveza: obaveze prema Gospodaru, a najveća je tevhid – Njegovo iskreno obožavanje i klanjanje samo Njemu, i obaveze prema stvorenjima.

Postoje tri stepena ispunjavanja prava muslimana: najviši stepen je īsār – davanje prednosti potrebama drugih muslimana nad vlastitim potrebama, i ovaj stepen postigli su muhadžiri i ensarije, Allah njima bio zadovoljan. Uzvišeni kaže: “… i onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se očuvaju lakomosti, oni će, sigurno, uspjeti” (El-Hašr, 9), a moguće ga je postići u svakom vremenu i mjestu, kada se upotpuni iman. Historija je zabilježila mnoge primjere īsāra u različitim vremenskim epohama.

Srednji stepen je da musliman želi svom bratu ono što želi i sebi. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nijedan od vas neće vjerovati dok svom bratu ne bude želio ono što želi i sebi.” (Buhari i Muslim)

I najniži stepen ispunjavanja prava i obaveza islamskog bratstva jeste ustezanje od činjenja zla drugim muslimanima, tako što im nećemo nanositi nepravdu u životima, imecima i časti, nećemo im činiti zlo jezikom i rukama, nećemo im uskraćivati njihova prava i sprečavati ih da ih ostvare, uz činjenje, koliko god je to moguće, dobra. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Ubejju: “… i da ljude čuvaš od svog zla, i to je tvoja milostinja za samog sebe.”

O muslimani! Postoje djela i postupci koji narušavaju islamsko bratstvo, a najopasnije od tih djela jesu “zabludjele novotarije”, jer sljedbenik novotarije mrzi sve one koji se ne slažu s njim i bore se protiv novotarije.

Muslimanska srca ne može ujediniti ništa drugo do vjerovanje i praksa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba, i onih koji su ih slijedili u dobročinstvu. To su oni koji se vole iskreno u ime Allaha, i oni kasniji vole one prve. Uzvišeni kaže: “Oni koji poslije njih dolaze – govore: “Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, dobar i milostiv!” (El-Hašr, 10)

Islamsko bratstvo narušavaju i sljedeće stvari:

– Davanje prednosti dunjaluku nad ahiretom. Većina međuljudskih veza danas je zasnovana na tim temeljima. Zbog dunjaluka i njegovih ukrasa ljudi se vole i mrze.

– Nanošenje nepravde, i širenje nepravde u društvu, u smislu uskraćivanja i uzurpiranja prava. Ljudska duša prezire onoga ko joj čini zulum i nastoji se osvetiti.

– Zavist koja navodi ljude na nepravdu i nasilje.

– Visoko mišljenje o sebi, i gledanje na druge s prezirom.

O muslimani! Vi ste se fizički okupili oko temeljnih islamskih dušnosti, hadža, umre, džuma-namaza, namaza u džematu, bajrama, pa okupite vaša srca oko vjerovanja najboljih generacija muslimana, selefus-saliha, i oko Kurʼana i sunneta. Sjetite se da ćete se vratiti Allahu, i da ćete ostaviti sve što vas sada odvraća od istine, i stati pred Allaha, goli, bosi i neobrezani, a s vama će biti samo vaša dobra i loša djela. Uzvišeni kaže: “Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga.” (Ez-Zilzal, 7–8) 

Činite dobra djela, a čuvajte se loših. Uzvišeni kaže: “… i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine.” (Ali Imran, 133–134)

O vjernici! Protiv vas je iznesen dokaz, pojašnjen vam je Put, otklonjene su sve vaše isprike, i zato požurite s činjenjem dobrih djela i ne dozvolite da vas obmane duga nada. Uzvišeni kaže: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kod roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.” (Lukman, 33)

Sjećajte se smrti i strahota nakon nje, od kojih vas mogu zaštititi samo vaša dobra djela. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Sjećajte se onoga što će prekinuti slasti i užitke”, tj. smrti. O vjernici, “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata.” Donosite salavate na prvaka prvih i kasnijih, i vođu svih poslanika.

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :