Hatib: dr. Abdullah ibn Abdurrahman el-Buajdžan

23. zul-kade 1440. po Hidžri / 26. juli 2019.

Hvala Allahu, Koji pruža utočište onome ko kod Njega traži utočište, i Koji je za onoga ko hodočasti Njegovu kuću pripremio džennetsko prebivalište.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, i Koji se iznad Arša uzvisio, i Koji je odredio da svakom čovjeku pripada ono što je naumio, i svjedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik, nije s Pravog puta skrenuo i nije zalutao, i ne govori po hiru svome, to je samo Objava koja mu se obznanjuje.

Dostavio je poslanicu, izvršio emanet, savjetovao ummet i naredio je bogobojaznost, neka su na njega Allahova milost i blagoslov, i na njegove ashabe, i one koji ih slijede u dobročinstvu, i zabranio je čovjeku da slijedi svoje prohtjeve.

Najbolji govor je Allahov objavljeni govor, a najbolja uputa je uputa odabranog, Muhammeda ibn Abdullaha, a najgore stvari u vjeri su novotarije.

O vjernici, oporučujem sebi i vama bogobojaznost, ona je Allahova oporuka prvima i potonjima: “Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha.” (En-Nisa, 131)

O muslimani! Allah stvara i odabire šta hoće i koga hoće. Među melekima i ljudima odabrao je poslanike, a mjesec ramazan odabrao je između ostalih mjeseci. Odabrao je Časni hram, učinio ga prvim hramom, koji je sagrađen za ljude, i posebno vrijednim, i učinio ga je utočištem za ljude i sigurnim, blagoslovljenim, kiblom muslimana, svetim, a njegov obilazak jednim od temeljnih obreda. Uzvišeni kaže: “Allah je učinio da Kaba, Časni hram, bude preporod za ljude.” (El-Maida, 97)

I okolinu Časnog hrama učinio je svetom, učinio ga je Drevnim hramom i pozvao je da se hodočasti. Objavio je Ibrahimu: ‘“… i oglasi ljudima hadž!’ – dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih” (El-Hadždž, 27)

Odazovite se, o muslimani, Allahovom pozivu: Lebbejkallahumme lebbejke, lebbejke la šerike leke lebbejke, innel-hamde ven-ni’mete leke vel-mulk la šerike leke! – Odazivam Ti se, Allahu, odazivam! Odazivam Ti se! Ti nemaš sudruga! Odazivam Ti se! Zaista svaka zahvala, sve blagodati i vlast, pripadaju isključivo Tebi. Ti nemaš sudruga!

Poštovani vjernici! Islam je vjerovanje, obredoslovlje, ponašanje i međuljudski odnosi. Temelji se na pet stupova, koji su njegova osnova. Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Islam se temelji na petero: obožavanju Allaha Jedinog, obavljanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i obavljanju hadža.” (Muttefekun alejhi)

O ljudi, Allah vam je naredio hadž, pa izvršite Njegovu naredbu. Uzvišeni kaže: “Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.” (Ali Imran, 97)

Hadž je “ibadet života” jer, obavlja se jednom u životu, završnica je i upotpunjavanje temelja islama. U danima hadža, Allah Uzvišeni objavio je ajet: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida, 3)

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Rekao je Uzvišeni Allah: ‘Ako čovjek, kojem sam dao zdravlje u tijelu, i obilnu opskrbu, pet godina ne hodočasti Moju kuću, uskraćeno mu je veliko dobro.’” (Ibn Hibban)

Izvršite Allahove farzove i hodočastite Allahovu kuću. “Hadž i umru radi Allaha izvršavajte!” (El-Bekara, 196)

O vjernici! Hadž je stup islama i stroga vjerska dužnost, na koju upućuje plemeniti Kur’an i “velika Vijest” – sunnet. Hadž je jedan od najvrednijih ibadeta, najboljih pobožnih djela i najčasnijih oblika pokornosti Uzvišenom. Podiže stepene i briše loša djela, pa čak i velike grijehe. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, rekao je: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Ko obavi hadž, i ne bude imao snošaj sa ženom, i ne bude činio grijehe, vratit će se kući – čist od grijeha, kao na dan kada ga je majka rodila.” (Buhari)

Tirmizi bilježi od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Obavite hadž i umru, jedno iza drugog (tj. u istoj godini, prema jednom od tumačenja), jer oni otklanjaju siromaštvo i grijehe, kao što vatra otklanja trosku, otpad, sa željeza, zlata i srebra. Za hadž mebrur nema druge nagrade osim Dženneta.”

Ebu Hurejra kazuje: “Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Koje je djelo najbolje?’, pa je rekao: ‘Vjerovanje u Allaha.’ ‘Koje poslije toga?’, upitan je ponovo. ‘Borba na Allahovom putu’, odgovorio je. ‘Koje poslije toga?’, rekoše. ‘Hadž mebrur – propisno obavljen i kod Allah primljen hadž’, odgovori on.” (Muslim)

O muslimani, Allah je lijep i prima samo ono što je lijepo. Ko želi obaviti hadž, neka se čuva od harama, i troši samo halal imetak. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O ljudi, Allah je lijep i prima samo ono što je lijepo. On je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima, pa je rekao: ‘O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!’ (El-Mu’minun, 51), rekao je: ‘O vjernici, jedite ukusna djela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!’ (El-Bekara, 172) Zatim je spomenuo čovjeka, koji dugo putuje, raščupane kose i prašnjave odjeće, koji pruža svoje ruke prema nebu i govori: ‘Gospodaru, Gospodaru’ (usliši moju dovu), a hrana koju jede, piće koje pije i odjeća koju oblači, sve je od haram zarade, pa kako će mu Allah uslišiti dovu!” (Muslim)

O muslimani, nalazite se u svetim mjesecima, čiju je svetost Allah propisao, uzdigao je na posebno mjesto i zabranio je da se u njima čini nasilje i grijesi, pa je rekao: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite!” (Et-Tevba, 36)

Ebu Bekra, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u svom govoru na hadžu, rekao: “Zaista vrijeme kruži u svome obliku otkako je Allah, džellešanuhu, stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, četiri su sveta, od toga tri su jedan iza drugog: zul-kade, zul-hidže i muharrem, i redžeb plemena Mudar, koji je između dva džumadija i šabana.” Ebu Bekra kazuje: “Zatim je rekao: ‘Koji je ovo mjesec?’ Odgovorili smo:‘ Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolje znaju’, pa je šutio toliko da smo pomislili da će ga nazvati drugim imenom, a onda je rekao: ‘Zar nije zul-hidže?’, a mi smo odgovorili: ‘Svakako da jeste.’ Zatim je rekao: ‘Koji je ovo grad?’, a mi smo odgovorili: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju’, pa je šutio toliko da smo pomislili da će ga nazvati drugim imenom, a onda je rekao: ‘Zar nije sveti grad (Meka)?’ Odgovorili smo: ‘Svakako da jeste.’ Zatim je rekao: ‘Koji je ovo dan?’ Odgovorili smo: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju’, pa je šutio toliko da smo pomislili da će ga nazvati drugim imenom, a onda je rekao: ‘Zar nije dan prinošenja žrtava?’ Rekli smo: ‘Svakako.’ Zatim je rekao: ‘Zaista su vaši životi i vaši imeci i vaša čast vama sveti, kao što vam je svet ovaj dan u ovom mjesecu i u ovome gradu. Susrest ćete svoga Gospodara, pa će vas pitati za vaša djela, zato nemojte, poslije mene, zalutati – ubijajući jedni druge. Da li sam dostavio? Neka prisutni obavijesti onog koji je odsutan, možda onaj kome bude preneseno bolje shvati nego neki koji su slušali.” (Muttefekun alejhi)

Mjesec zul-kade je prvi, od tri uzastopna, sveta mjeseca, i u njemu je Vjerovjesnik obavljao umru. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio četiri umre, tri u mjesecu zul-kade, i jednu u sklopu hadža. Obavio je hudejbijsku umru u mjesecu zul-kade, kada su ga idolopoklonici spriječili da obavi hadž; i umru naredne godine, prema dogovoru sa Mekelijama, i umru poznatu kao “dži’ranijja”, kada je dijelio ratni plijen poslije Bitke na Hunejnu, i obavio je umru u sklopu hadža. (Muttefekun alejhi)

O vjernici! Vrijeme obavljanja hadža je vrijeme pokornosti i prilika je za žrtvovanje, darežljivost i davanje. Pojenje hadžija i prekrivanje Kabe novim ogrtačem tradicija je predislamskih Arapa i smatralo se čašću za koju se vrijedilo natjecati. Islam je ovu tradiciju odobrio i nastavio njegovati, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio je Abbasu, radijallahu anhu, da u noćima u kojima je propisan boravak na Mini, ostane u Meki i poji hadžije. Jednom je i sam došao do mjesta pojenja, zatražio i napio se vode, zatim je otišao do Zemzema, dok su oni pojili hadžije i radili na njemu, pa je rekao: “Radite, vi zaista činite dobro djelo.” Također je rekao: “Da se ne bojim da će vam drugi preuzeti ovaj hairli posao, sam bih se spustio i stavio bih uže na ova”, pokazujući na svoja ramena. (Buhari)

O vjernici, dok boravite u ovim Allahu najdražim predjelima, budite podrška onima koji su zaduženi za brigu o vama, hizmet i organizaciju hadžskih obreda. Allah primio naša i vaša dobra djela i uputio nas i vas na Pravi put.

Hodočasnici Allahove kuće, žrtvovali ste mnogo i Allah vas je uputio da se odazovete Njegovom pozivu za obavljanje pete islamske dužnosti – hadža, i zato učinite sve kako biste je obavili na propisan i potpun način, podučite se njegovim propisima i čuvajte se grijeha, ružnih riječi i svađe, kao što kaže Uzvišeni: “Hadž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima hadž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima hadža.” (El-Bekara, 197)

Okitite se smirenošću i ozbiljnošću, budite milostivi jedni prema drugima u velikim gužvama, nemojte se gurati, budite blagi prema slabima i nejakima, jer vas Allah opskrbljuje i pomaže zbog njih.

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stavio Usamu, iza sebe, na svoju devu, i krenuo sa Arefata, držeći jako povodac svoje deve Kasve, i pokazivao je svojom desnom rukom: “Polahko, polahko!” (Muslim)

Zatim, znajte da vam je Allah naredio da donosite salavate i selame na Njegovog Vjerovjesnika, pa je rekao u mudroj Objavi: “Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kurʼanu, i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom.

Rekoh ovo i od Allaha Uzvišenog tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :