Ašura i Allahova pomoć vjernicima (Meka)

Hatib: dr. Usama ibn Abdullah Hajjat

9. muharem 1439. po Hidžri / 29. septembar 2017.

Hvala Allahu, Darežljivom i Dobrostivom, zahvaljujem Mu na mnogobrojnim i neprestanim blagodatima kojima nas obasipa.

Svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, Koji svoju milost ukazuje kome hoće, i svjedočim da je naš prvak i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov rob, pečat svih vjerovjesnika i uzor bogobojaznih. Bože moj, smiluj se i blagoslovi Svoga roba i poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i ashabe do Dana proživljenja, okupljanja i nagrade.

Bojte se Allaha, o ljudi, “i bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo neće učinjeno biti” (El-Bekara, 281).

To je dan u kome će biti ispitivane savjesti, obznanjene tajne skrivane u grudima, uspostavljene vage pravednosti, razlistane knjige djela i ljudi obračunavani za malo i veliko. Uzvišeni kaže: “Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati.” (El-Enbija, 47)

Dan kada će se lica pokoriti Živom i Vječnom, i vratovi silnika poviti pred istinskim Bogom, Jedinim, Samoopstojećim, Uzvišenim, strahopoštovanja dostojnim, i kada će On reći: “Ja sam Vladar, Ja sam Sudija”, ”Ko će imati vlast toga dana?” – ”Allah, Jedini i Svemoćni!” Svaki čovjek će toga Dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti; toga Dana neće biti nepravde! Allah će, zaista, brzo obračunati.” (Gafir, 16, 17) Pripremite, vjernici, za ovaj dan, potrebnu opskrbu i poputninu. Ko bude istinski ubijeđen, on će se potruditi, a ko bude svjestan blizine cilja, on će se pripremiti.

Cijenjeni vjernici! Znakovi i dokazi Božije milosti prema ljudima, dobrote i sveopće blagodarnosti jasno se očituju u mnoštvu i raznovrsnosti puteva dobročinstva i ibadeta, pobožnosti, na koje im je ukazao i prema kojima ih je usmjerio jasnim dokazima objavljenim u Njegovoj mudroj Knjizi, i koje im je predočio Njegov Vjerovjesnik, odabranik i miljenik, neka je na njega Allahova milost i spas, u svom vjerodostojnom sunnetu, potvrđenoj tradiciji i životopisu. To su vrata dobra koja nemaju kraja ni granica, i ona su pristupačna i širom otvorena, u svakom trenutku, za one koji teže Božijoj milosti i zadovoljstvu; oni kroz njih ulaze u vrtove pobožnosti, približavaju se Uzvišenom Gospodaru i uspinju stepenicama vječnih i neprolaznih djela.

Jedan od najboljih načina, a ujedno i jedna od najboljih vrata dobra, da musliman započne novu godinu jeste post kojim se duša uči pokornosti i ostavljanju zabranjenih prohtjeva, inata i zabluda, uzdiže do duhovnog savršenstva, približava svakom dobru i svemu što Allah voli i čime je zadovoljan i udaljava od svakog zla i svega što joj je zabranjeno. Post u Allahovom mjesecu muharremu ima svoju odliku i veliku vrijednost, na koju je ukazao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: “Najbolji post poslije ramazana je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz poslije farza je noćni namaz.” (Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

Kada se spoje post i sveti mjesec, spajaju se dvije vrijednosti: vrijednost djela u njegovoj biti i vrijednost vremena, i time post dobiva na snazi i potvrđenosti. Najpotvrđeniji i najvredniji post u ovom mjesecu jeste post dana Ašure, dana u kojem je Allah, džellešanuhu, pomogao Musaa, neka je na njega i na našeg vjerovjesnika Božija milost i spas, protiv silnika faraona “koji se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke bio izdijelio; jedne je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao, doista je smutljivac bio” (El-Kasas, 4) i koji se toliko osilio da je rekao: “O velikaši”, reče faraon, “ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene…” (El-Kasas, 38), i rekao je: “Ja sam bog vaš najveći” (En-Naziat, 24). Njegova obijest i tiranija završila se utapanjem u moru, i to je bila zaslužena kazna za njega i njegovu vojsku koji su se uzoholili na zemlji bez ikakva osnova.

Allah, džellešanuhu, nam je u Kur’anu, čiji se ajeti čitaju i uče, ispričao priču o njegovom neslavnom kraju, kako bi ona bila pouka za one koji pouku primaju i kako bi im ukazao da završnica pripada bogobojaznima, i da pobjeda pripada vjernicima, makar i nakon određenog vremena, i da je Božija podrška – istinska pomoć koja ne slabi i snaga koju niko ne može nadjačati, ona je sigurnost uplašenom, ponos poniženom i snaga potlačenom. “Pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše: ‘Samo što nas nisu stigli!’ ‘Neće!’, reče on, ‘Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.’ I Mi objavismo Musau: ‘Udari štapom svojim po moru!’ – i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo; i Mi onda tamo one druge približismo – a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo – i one druge potopismo. To je, zaista, pouka, a većina njih nisu bili vjernici a Gospodar tvoj je, doista, silan i milostiv.” (Eš-Šuara, 61–68)

O vjernici! Ovaj dan je jedan od “Allahovih dana”, koje je On posebno vrednovao, prema hadisu koji je zabilježio Muslim u Sahihu od Ebu Katade, radijallahu anhu, a u kojem se navodi da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o postu Ašure, pa mu je On rekao: “Nadam se, od Allaha, da će ovaj post obrisati grijehe učinjene u prošloj godini.”

U hadisu koji su zabilježili Buhari i Muslim, u svojim zbirkama, prenosi se da su neki ljudi upitali Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, o postu dana Ašure, a on je rekao: “Nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je s tolikom odlučnošću i ubjeđenjem u njegovu vrijednost, postio ijedan drugi dan i mjesec kao što je postio dan Ašure i mjesec ramazana.”

Buhari i Muslim, također su zabilježili, od Rubeje bint Muavviz, radijallahu anha, da je rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ujutro, na dan Ašure, poslao je glasnike u sela oko Medine da razglase: ‘Ko je osvanuo kao postač, neka nastavi svoj post, a ko je jeo, neka se sustegne ostatak dana.’” Kaže Rubeja: “Nakon toga postili smo Ašuru i navikavali smo svoju djecu na post, vodili smo ih sa sobom u džamiju i pravili im igračke od vune, pa kada bi neko od djece zaplakalo od gladi, davali smo mu igračku da ga zabavi do iftara.”

Poštovani vjernici! Ova velika nagrada trebala bi biti podsticaj za post ovog blagoslovljenog dana i nastojanje da se on provede u ibadetu i iskoristi na najbolji mogući način, slijedeći u tome plemenitog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i dobre prethodnike, selefus-salih, Allah bio zadovoljan njima. Neki od njih, kao što su Ibn Abbas, Ebu Ishak es-Sebii, Muhammed ibn Šihab ez-Zuhri i dr., postili su Ašuru čak i na putovanju, a Muhammed ibn Šihab ez-Zuhri imao je običaj kazati: “Propuštene dane ramazana moguće je napostiti u nekim drugim danima, a Ašura kada prođe, ne može se napostiti.” Imam Ahmed smatrao je da Ašuru treba postiti na putu, ali ne kao obavezni nego kao pohvalni, preproučeni post.

Uzmite svoj udio u ovom velikom dobru, i poštujte i veličajte dane koje je Uzvišeni posebno vrednovao, slijeđenjem i prihvatanjem sunneta najboljeg čovjeka, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegove tradicije i upute, i ostavljanjem onoga što Allah i Njegov Poslanik nisu propisali. Uzvišeni kaže: “A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab, 71)

Cijenjeni vjernici! Vjerovjesnik Muhammed i poslanik Musa, alejhimes-selam, postili su dan Ašure kao čin zahvalnosti Allahu, džellešanuhu, za pobjedu koju je podario Musau i njegovom narodu i što je potopio faraona i njegov narod. Post Ašure jasan je dokaz da se zahvalnost Allahu, džellešanuhu, na Njegovim blagodatima, dobroti i dobročinstvu iskazuje pokornošću i izvršavanjem Njegovih naredbi i klonjenjem Njegovih zabrana. Na taj način održava se kontinuitet blagodati i polaže opravdana nada u njihovo uvećanje koje je Uzvišeni obećao onima koji Mu budu zahvaljivali na blagodatima: “… i kad je Gospodar vaš objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’” (Ibrahim, 7).

Budite, o vjernici, oni koji će zahvaljivati Allahu, džellešanuhu, na blagodatima, tako što ćete činiti djela kojima se postiže Njegovo zadovoljstvo, pokoravati se Njemu i Njegovom Poslaniku, i čuvati se novotarija, koje nemaju utemeljenje u Allahovoj Knjizi i sunnetu Njegovog Poslanika, kao što je stavljanje surme i kane i kupanje na dan Ašure, jer sve predaje koje govore o tome, prema mišljenju Ibn Redžeba i drugih učenjaka hadisa, su izmišljene i nepotvrđene. Ono što je vjerodostojnim putem preneseno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sasvim je dovoljno i nema nikakve potrebe za navođenjem izmišljenih i lažnih predaja koje nemaju nikakvog uporišta u vjeri.

Bojte se Allaha, vjernici, i postite uz dan Ašure i dan prije ili dan poslije, jer se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ako poživim do sljedeće godine, postit ću i deveti dan muharrema.” (Muslim)

Imam Ibn Kajjim spomenuo je tri stepena posta dana Ašure: najvredniji je post dana prije i dana poslije Ašure zajedno sa Ašurom; drugi po vrijednosti je post dana prije, i o njemu govori većina hadisa i treći je ograničavanje na post Ašure, a to je po mezhebu imama Ebu Hanife pokuđeno. Bojte se Allaha, i donosite salavate i selame na posljednjeg Poslanika, to vam je naredba od Allaha, džellešanuhu, Koji je objavio: “Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (El-Ahzab, 56)

Allah okoristio mene i vas uputom Njegove knjige i sunnetom Njegovog Poslanika. Rekoh ovo, i od Allaha tražim oprost za sebe, vas i sve muslimane od svakog grijeha, On mnogo prašta i milostiv je.


Podijeli ovaj post :

Iz iste kategorije :